Εισήγηση του Σ. Σπυρίδωνα στην ΕτΠ της Ε.Ε. για τις μεταφορές

Αξιολόγηση της πορείας της «Λευκής Βίβλου» του 2011 για τις μεταφορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)

Κεντρικός εισηγητής για την αυτοδιοίκηση της Ευρώπης Σπύρος Σπυρίδων

Οι μεταφορές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τα αποτελεσματικά, αποδοτικά και βιώσιμα συστήματα μεταφορών έχουν καθοριστική σημασία για την οικονομική ανταγωνιστικότητα των πόλεων, των περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Η κινητικότητα έχει επίσης ζωτική σημασία για την ποιότητα ζωής των πολιτών, διότι απολαμβάνουν ελευθερία μετακινήσεων, και η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών και κατευθυντήρια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ανέκαθεν θεωρούσε τις μεταφορές βασικό τομέα πολιτικής, με δυνητικό αντίκτυπο στη χωρική συνοχή, στο περιβάλλον και στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, δήλωσε ο κος Σπύρος Σπυρίδων.

Στη Λευκή της Βίβλο του 2011 με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011) 144 final), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια φιλόδοξη μελλοντική στρατηγική για ένα ανταγωνιστικό σύστημα μεταφορών, στο οποίο λαμβάνονταν υπόψη ορισμένες νέες προκλήσεις για τον τομέα των μεταφορών όπως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικονομική κρίση, η αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου, καθώς και ο ρόλος των μεταφορών ως μιας από τις κυριότερες πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αποσκοπούσε, συνεπώς, στη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών, προωθώντας την απεξάρτηση από το πετρέλαιο, τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και την πολυτροπική κινητικότητα με τη βοήθεια έξυπνων συστημάτων διαχείρισης και πληροφόρησης.

Τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνουν σήμερα σε έναν απολογισμό της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή της. Η γνωμοδότηση θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών να εκφράσει την άποψη των τοπικών και των περιφερειακών αρχών για το σημαντικό αυτό θέμα.

Ο εισηγητής της γνωμοδότησηςκ. Σπύρος Σπυρίδων (EL/EPP), μαζί με την εμπειρογνώμονά τουκα Αναστασία Πανοπούλου, θα συναντήσουν με χαρά εκπροσώπους τοπικών και περιφερειακών ενώσεων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το καίριο θέμα αυτής της γνωμοδότησης. Η διαβούλευση θα διεξαχθεί:

τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015, από τις 14:30 έως τις 16:30

στην έδρα της Επιτροπής των Περιφερειών

(99-101 rue Belliard, B-1040 Βρυξέλλες)

Pin It