Εννοιολογικός προσδιορισμός των όρων μετανάστης, απόδημος κλπ.

Panhellenic Post - The Online Newspaper of Hellenism http://PanhellenicPost.com


Apr 9, 2014 @ 15:47

Το φαινόμενο της μετανάστευσης έχει βαθιές ρίζες τόσο στην Ελληνική Ιστορία όσο και σύγχρονη Κοινωνία μας. 6.5 εκατομμύρια άνθρωποι α, β, γ αλλά και δ γενιάς αποτελούν σήμερα τον Ελληνισμό της Διασποράς. Τον Απόδημο Ελληνισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού.

Με τον όρο “Απόδημο Ελληνισμό ” εννοούμε όλους τους ομογενείς του εξωτερικού είτε αυτοί προέρχονται από τον Ελλαδικό η Κυπριακό χώρο είτε από διάφορες ελληνικές εστίες που δεν υπάγονται στην κυριαρχία των δυο κρατών Ελλάδας και Κύπρου.

Στο σημείο αυτό απαιτείται ένας εννοιολογικός προσδιορισμός των όρων” Μετανάστης, Απόδημος, Ομογενής, οι οποίοι άλλοτε χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημες και άλλοτε ως επάλληλες έννοιες.

Είναι απαραίτητη αυτή η εννοιολογική διάκριση γιατί και τα προβλήματα, κυρίως κοινωνικά, που αντιμετωπίζουν οι χώροι αυτοί είναι πολλές φορές τελείως διαφορετικά.

Ο Μετανάστης δεν αποτελεί εγγενές τμήμα του χώρου υποδοχής. Έτσι σαν τμήμα ενός άλλου ανώνυμου κοινωνικού χώρου υποδοχής με αποτέλεσμα το γκετάρισμα και την περιθωριοποίηση του.

Ο Απόδημος μπορεί να προσδιορίζεται ως όρος από τον ένδημο ή ενδημούντα είναι δηλαδή ο απελθόν που κατοικεί εκτός των ορίων του χώρου που ορίζεται ως δήμος η πατρίδα του αλλά γενικά συμπεριλαμβάνει και άτομα ενσωματωμένα καθ’ όλα στις χώρες υποδοχής με διπλές πολλές φορές υπηκοότητες και πλήρη δικαιώματα στις χώρες μόνιμης διαμονής τους.

Ο όρος, τέλος, Ομοεθνής παραπέμπει σε διαφοροποιημένους, διαχωρισμούς και διακριτούς χώρους.

Ως Ελληνισμός της Διασποράς γενικά νοείται το σύννομο των ατόμων που κατάγονται από το Ελληνικό γένος.

Ομογενείς των Ελλαδιτών είναι όλοι οι ελληνικής καταγωγής εκτός ελλαδικού χώρου, εκτός των ορίων του ελληνικού κράτους.

Από εννοιολογική πλευρά λοιπών ίσως το καλύτερο είναι να χρησιμοποιούμε τον όρο ΕΛΛΗΝΕΣ Της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ που περιλαμβάνει τους πάντες χωρίς παράλληλα να λησμονούμε και τις μεγάλες ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται στον κάθε χώρο ξεχωριστά!

Η μετανάστευση είναι μια σύνθετη κοινωνική ,πολιτιστική και πολιτική διαδικασία με αρνητικές συνέπειες κυρία για τις χώρες αποστολής και φυσικά για τους ιδίους τους μετανάστες που αναγκάστηκαν στην μεγάλη τους πλειοψηφία να ξεριζωθούν από τον τόπο τους.

Κατερίνα Γιαννάκη

πρώην μέλος συντονιστικού συμβουλίου αποδήμου ελληνισμού

ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

Pin It