Γ΄ Εθνοσυνέλευση

Στις 16 και 17 Μαΐου έγιναν στην Τροιζήνα οι επετειακές εκδηλώσεις για την Γ΄Εθνοσυνέλευση που έγινε στην Τροιζήνα από 19 Μαρτίου έως και την 5η Μαΐου του 1827.

Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας ήτανε η συνέχεια της Επιδαύρου που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1826, ως τρίτη, που δεν ολοκληρώθηκε, διακόπηκε, λόγω της πτώσης του Μεσολογγίου. Ξεκίνησε ξανά με διάσπαση, ως συνήθως, στην Αίγινα και την Ερμιόνη, με τους ίδιους εκπροσώπους των διαφόρων επαρχιών. Αυτής της Ερμιόνης προχώρησε και έλαβε διάφορες αποφάσεις, αλλά και αυτή δεν ολοκληρώθηκε λόγω της μη παρουσίας όλων των αντιπροσώπων. Με την παρέμβαση των ψυχρεμοτέρων μεταφέρθηκε στην Τροιζήνα όπου με την παρουσία όλων των αντιπροσώπων του Έθνους, ολοκληρώθηκε αφού έλαβε τις κυριότερες αποφάσεις και έβγαλε τα σημαντικότερα ψηφίσματα.

Στην Συνέλευση αυτή ψηφίστηκε το «Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδος»

Ήτανε η πρώτη φορά που αναφερόταν ο όρος «Σύνταγμα», και αυτό σε συνάρτηση με τα 150 άρθρα και τα 24 ψηφίσματα τα οποία εκδόθηκαν, απετέλεσε το Δημοκρατικότερο Σύνταγμα, θα μπορούσε να ειπωθεί, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενώ για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε ο όρος «Βουλή».

Η Εθνοσυνέλευση αυτή στις 3 Απριλίου εξεδόθη το κάτωθι Ψήφισμα με τις αντίστοιχες αποφάσεις.

Η Εθνική Τρίτη των Ελλήνων Συνέλευση

« Θεωρούσα ότι η υψηλή επιστήμη του κυβερνάν την Πολιτείαν και φέρειν προς ευδαιμονίαν τα Έθνη, η εξωτερική και εσωτερική πολιτική, απαιτεί πολλήν πείραν και πολλά φώτα, τα οποία ο βάρβαρος Οθωμανός δεν επέτρεψε ποτέ εις τους Έλληνας.

Θεωρούσα, ότι απαιτείται επί κεφαλής της Ελληνικής Πολιτείας ο κατά πράξιν και θεωρίαν Πολιτικός Έλλην, διά να την κυβερνήση κατά τον σκοπόν της πολιτικής κοινωνίας.

Ψηφίζει

Α. Ο Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας εκλέγεται παρά της Συνελεύσεως ταύτης, εν ονόματι του Ελληνικού Έθνους, Κυβερνήτης της Ελλάδος, και εμπιστεύεται τον Νομοτελεστικήν αυτής δύναμιν.

Β. Ως τοιούτος θέλει κυβερνήσει την Ελληνικήν Πολιτείαν κατά τους καθεστώτας Νόμους.

Γ. Η διάρκεια της επιτραπείσης παρά του Έθνους εις αυτόν εξουσίας προσδιορίζεται διά επτά χρόνους, αρχομένους από της σήμερον.

Δ. Να ειδοποιηθή δι’ εγγράφου, ενυπογράφου από όλους τους Πληρεξουσίους του Έθνους, προσκαλούμενος να έλθη εις την Πατρίδα διά ν’ αναλάβη τας ηνίας της Κυβερνήσεως.

Ε. Διορίζεται Τριμελής Επιτροπή, γνωριζομένη υπό το όνομα « η Αντικυβερνητική Επιτροπή», διά να κυβερνήση την Ελλάδα εν απουσία του, και θέλει παύσει άμα φθάσει ο Κυβερνήτης εις την Πατρίδα.

ΣΤ. Το παρόν ψήφισμα να καταχωρηθή εις τον Κώδικα των ψηφισμάτων και κοινοποιηθή διά του τύπου.

Εν Τροιζήνι την 3 Απριλίου

Ο πρόεδρος γεώργιος σισίνης

Ο γραμματεύς της συνελεύσεως

Ν. Σπηλιάδης

Ομοίως στις 6 Απριλίου η Συνέλευση έστειλε στον εκλεγμένο Κυβερνήτη την κάτωθι επιστολή.

Αρ.112 Η Γ΄. Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις.

. Προς τον Εξοχώτατον Κυβερνήτην της Ελλάδος

Κόμητα Ιωάννην Καποδίστριαν.

Τό Έθνος, βλέπον όσα κακά επήγασαν εις το διάστημα του επταετούς αγώνος του από την πολυμέλειαν της Νομοτελεστικής Δυνάμεως, εις αποφυγήν όλων αυτών των κακών τα οποία εξέθεσαν το Έθνος εις τον έσχατον κίνδυνον, απεφάσισε διά των νομίμων Πληρεξουσίων του, των εις Γ΄. Συνέλευσιν συνελθόντων, και συνεκέντρωσεν όλην την Νομοτελεστικήν Δύναμιν εις ένα και μόνον.

Άξιον άνδρα της τοιαύτης Εθνικης εμπιστοσύνης, προικισμένον με τας απαιτουμένας πολιτικάς γνώσεις, έχοντα την προσωπικήν αξιότητα και εμπειρίαν, και διόλου αμερόληπτον, εύρεν ομόφωνον όλον την Εξοχότητά Σου και Σε ωνόμασε Κυβερνήτην του, κατά τό εμπερικλειόμενον ψήφισμα υπό Αριθμόν ΣΤ΄.

Σε συγχαίρει λοιπόν δι΄αυτήν την ομόφωνον εκλογήν, και βέβαιον οτι θέλει Σε εύρει ευπειθέστατον εις την φωνήν του Έθνους Σου, σπεύδει να Σε προσκαλέση διά να ταχύνης την αφιξίν Σου, και να λάβης τας Κυβερνητικάς ηνίας, καθ΄ ον τρόπον τας εμπιστεύθη εις την Εξοχότητά Σου το Έθνος.

Την 6 Απριλίου 1827 εν Τροιζηνι.

Ο Πρόεδρος

γεώργιος σισίνης

Εδώ θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων, για την όλη οργάνωση των διήμερων εκδηλώσεων, ενώ η ομιλία του αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Γ. Κατρούγκαλου και της διδασκάλισσας του Δημοτικού σχολείου Τροιζήνας μας έδωσαν μία πλήρη ενημέρωση για το ιστορικό και το μέγεθος της εκδήλωσης την οποία θα πρέπει να στηρίξουμε όλη μας και κάθε χρόνο να έχει να προσφέρει κάτι καινούργιο. Για φέτος αυτό που προκάλεσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και συγκέντρωσε τα κολακευτικότερα σχόλια από όλους τους παρισταμένους ήτανε, η για πρώτη φορά, παρουσίαση των εκθεμάτων σχετικά με την Γ’ Εθνοσυνέλευση και τον Ιωάννη Καποδίστρια. Εδώ αξίζουν τα συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο στην Πρόεδρο κ. Μαρία Μπουτσιφάκου και τα μέλη της Πολιτιστικής Κίνησης Τροιζήνας που συγκέντρωσαν και επιμελήθηκαν την έκθεση, σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, και παρουσιάστηκε σε ένα πράγματι αξιόλογο κτίριο που πιστεύω ότι ο προορισμός του απεδείχθη ότι είναι για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Εύχομαι αυτή η έκθεση να μήνη μόνιμα σε αυτόν τον χώρο και να γίνει προσπάθεια από όλους μας, όπως είχα αναφέρει και στην από 20 Δεκεμβρίου ανοικτή επιστολή μου, για τον συνεχή εμπλουτισμό της.

Γιώργος Αθανασίου

Pin It