Ο Σάβββας Αθανασίου τελευταίος, αλλά ... με λεπτομέρειες για τους ΒΙΟΚΑ Πόρου - Γαλατά και Μεθάνων. Δήλωσε λοιπόν ο Σ. Αθανασίου:

"Θλίβομαι για το γεγονός ότι ένα θέμα που το έχουμε θέσει εδώ και τέσσερα χρόνια επανέρχεται και πάλι, χωρίς να έχει λυθεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί από όλους τους εμπλεκόμενους. Υπενθυμίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου 2013 συζητήθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, οι εισηγήσεις για τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των ΒΙΟΚΑ Πόρου - Γαλατά και Μεθάνων. Παραβρεθήκαμε, καταθέσαμε υπομνήματα και μιλήσαμε στο Συμβούλιο απαιτώντας λύσεις. Ωστόσο, πέρασε ένας χρόνος, παρ' ότι εκείνη την ημέρα εγκρίθηκαν οι μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με παρατηρήσεις, που έγιναν από τις υπηρεσίες, αλλά και από εμάς, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Μα απολύτως τίποτα. Υποτίθεται ότι μετά τις εγκρίσεις, θα γίνονταν οι απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις σε έργα ώστε να δοθεί η αδειοδότηση των ΒΙΟΚΑ Πόρου - Γαλατά και Μεθάνων. Έτσι λειτουργούν εδώ και χρόνια οι ΒΙΟΚΑ χωρίς άδεια και συχνά προβλήματα. Παρακολουθούμε ένα δημόσιο διάλογο με επιστολές που δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό που χρειάζεται είναι να συγκληθεί άμεσα σύσκεψη δημόσιων παραγόντων και εκπροσώπων των Δήμων και των δημοτικών παρατάξεων προκειμένου να γίνουν προτάσεις για την άμεση επίλυση του ζητήματος. Με την ευκαιρία να επισημάνω ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για τους δύο ΒΙΟΚΑ, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για κοινό διαχειριστικό φορέα. Ίσως, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Τροιζηνίας να αποτελεί το εργαλείο εκείνο που θα αξιοποιηθεί για την υπέρβαση πολλών προβλημάτων. Υπάρχουν και τα τέλη αποχέτευσης στην ημερήσια διάταξη που υποτίθεται είναι ανταποδοτικά, αλλά δυστυχώς δεν είναι και κρατούνται επτασφράγιστα κρυμένα. Καλούμε τον αντιπεριφερειάρχη κ. Τ. Χατζηπέρο να συγκαλέσει σύσκεψη στην οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι να πάρουν δημόσια θέση. Σταματείστε τα λόγια και ξεκινήστε τα έργα..."Για την ιστορία παραθέτω και την εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο που είναι ιδαίτερη αποκαλυπτική και συμπεριλαμβάνονεται στην μελέτη που επικαλούνται ο νυν και ο τέως αντιπεριφερειάρχης.

ΘΕΜΑ: Για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Πόρου» στη θέση «ΝΤΑΝΑ», Περιφέρειας Αττικής. Έχοντας υπόψη:Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) μετά την υπ’ αριθμ. 44403/2011 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β/4-11-2011).Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»Την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π.: 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-02) “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ κ.ά (Α’91)”.Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/90) “Κατάταξη Έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθορισμός περιεχόμενων ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 1650/86”.Την ΥΑ με αριθμό 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/13-01-2012 ) περί «Κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1/ παράγραφος 4 του Ν4014/21-09-2011 (ΦΕΚ/Α/209/2011)Την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π.: 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03) “Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ …και άλλες διατάξεις (Α’91)” και συγκεκριμένα το άρθρο 14 αυτής.Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 122859/2-2-2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ/Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος.Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 120517/29-11-11 (ΦΕΚ 3016/Β/30-12-2011) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής κ. Ιάκωβο Προμπονά.Της ΚΥΑ 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Ε.Π.Ο. των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν3010/2002» (ΦΕΚ 1391/Β/29-09-2003)Το Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν3982/11 (ΦΕΚ143/Α΄/2011)Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» όπως ισχύει μετά τον Ν4014/11Η ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών».Η Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών κλπ»Το Π.Δ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2202/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003»Την Π.Δ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (β΄781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κ.λ.π» (Β΄963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών»Ο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις».Η ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-Ανακύκλωση».Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».Tην αρ. ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) ‘Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού’To N. 3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) : ‘Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις’, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α /4-6-2010)Την με αριθμ. Δ6/Β/14826/08 (ΦΕΚ 1122 Β/17-6-2008) : Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (ΦΕΚ1048/Β΄/4-4-2012) περί «Αντιστοίχησης των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον «Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008)Τις διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».Τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011).Την ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/15-04-1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα, αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο»Την ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 (ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων»Την ΥΔ Ε1β221/22-1-1965 (ΦΕΚ138/Β΄/24-2-1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμεραΤην ΚΥΑ οικ145116/2011 περί «Καθορισμού μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις»Την ΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ641/Β΄/7-08-1991) περί «Μεθόδων όρων και περιορισμών για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων»Το με ΑΠ:Φ387/1048/2013/14-3-2013 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής/ Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (ΑΠ:56469/21-3-2013 Δ/νσής μας) διαβιβαστικού μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εγγράφων και σχεδίωνΤην ΚΥΑ με ΑΠ:82565/95/10-12-1997 ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Πόρου που βρίσκεται στη θέση «Ντάνα» στην περιοχή Φαναρόλακκα του Νομού Αττικής συνημμένη στη (35) σχετική μελέτηΤη με ΑΠ:191415/857/30-6-1983 Απόφαση Νομάρχη Πειραιά με θέμα: «Καθορισμός χαρακτηριστικών θαλασσίου αποδέκτη χώρου για τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού και των ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων του Δήμου Πόρου και Κοινότητας Γαλατά Τροιζηνίας συνημμένη στην (35) σχετική μελέτηΤο με ΑΠ:85619/31-10-2002 ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ Τμήμα Β΄ έγγραφό με θέμα: «Παράταση ισχύος της ΚΥΑ 82565/95/10-12-1997 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Πόρου, που βρίσκεται στη θέση «Ντάνα» στην περιοχή Φαναρόλακκα του Νομού Αττικής» συνημμένο στη (35) σχετική μελέτηΤο με ΑΠ:Φ387/3747/Περιβ9/02-08-2012 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής/ Τμήματος Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού έγγραφο με θέμα: «Σχεετικά με την ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Πόρου» συνημμένου στην (35) σχετική μελέτηΤη συνημμένη στη (35) σχετική μελέτη Σύμβαση Εκτέλεσης Εργασίας του Δήμου Πόρου με την KAFIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το έργο: «Μεταφορά Ιλύος (Λυματολάσπης) ΒΙΟΚΑ Πόρου» με ΑΠ:6528/25-11-2011Το συνημμένο στη (35) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Περιοχή Έργων/Μελέτη Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Πόρου» σε κλίμακα 1:5.000 με αριθμ σχεδ Υ-101 με ημερομηνία Νοέμβριος 2012 υπό του κου Γ Φείδη Χημικού ΜηχανικούΤο συνημμένο στη (35) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Γενική Διάταξη ΕΕΛ/Μελέτη Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Πόρου» σε κλίμακα 1:250 με αριθμ σχεδ Υ-102 με ημερομηνία Νοέμβριος 2012 υπό του κου Γ Φείδη Χημικού ΜηχανικούΤο συνημμένο στη (35) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Προεπεξεργασία/Μελέτη Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Πόρου» σε κλίμακα 1:50 με αριθμ σχεδ Υ-201 με ημερομηνία Νοέμβριος 2012 υπό του κου Γ Φείδη Χημικού ΜηχανικούΤο συνημμένο στη (35) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Ανοξική Δεξαμενή - Αερισμός/Μελέτη Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Πόρου» σε κλίμακα 1:50 με αριθμ σχεδ Υ-202 με ημερομηνία Νοέμβριος 2012 υπό του κου Γ Φείδη Χημικού ΜηχανικούΤο συνημμένο στη (35) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Μέτρηση – Χλωρίωση – Αποχλωρίωση/Μελέτη Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Πόρου» σε κλίμακα 1:50 με αριθμ σχεδ Υ-203 με ημερομηνία Νοέμβριος 2012 υπό του κου Γ Φείδη Χημικού ΜηχανικούΤο με ΑΠ:131238/11495/11/10-5-2012 Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων Περιβάλλοντος/ΠΕ Πειραιώς και Νήσων/ Δ/νσης Περιβάλλοντος/ Περιφέρειας Αττικής έγγραφο με θέμα: «Διενέργεια Αυτοψίας»Το με ΑΠ:83240/5231/12/4-7-2012 Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων Περιβάλλοντος/ΠΕ Πειραιώς και Νήσων/ Δ/νσης Περιβάλλοντος/ Περιφέρειας Αττικής έγγραφο με θέμα: «Διενέργεια αυτοψίας στα αντλιοστάσια του αποχετευτικού δικτύου του Δήμου Πόρου – Έναρξη διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων»Τη με ΑΠ:127069/8242/12/22-10-2012 Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων Περιβάλλοντος/ΠΕ Πειραιώς και Νήσων/ Δ/νσης Περιβάλλοντος/ Περιφέρειας Αττικής Απόφαση Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων στο Δήμο Πόρου σχετικά δυσοσμία από το αντλιοστάσιο Α4.1 στο Νεώριο του Δήμου ΠόρουΤο με ΑΠ:143592/9206/12/30-05-2013 Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων Περιβάλλοντος/ΠΕ Πειραιώς και Νήσων/ Δ/νσης Περιβάλλοντος/ Περιφέρειας Αττικής έγγραφο με θέμα: «Διενέργεια αυτοψίας στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και στα αντλιοστάσια Α4.1 και Α4.2 του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου του Δήμου Πόρου – Έναρξη διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων»Το με ΑΠ:1008/2/22-κβ/Αστυνομικού Τμήματος Πόρου (ΑΠ:93969/14-5-2013 Δ/νσής μας) διαβιβαστικού μετά συνημμένης Αναφοράς – Αιτήματος του κου Ιωάννη Δημητριάδη προς τον κ Εισαγγελέα Υπηρεσίας Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Πειραιά 8ης Μαΐου 2013Το με ΑΠ:οικ1152/9-5-2013 Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου/ ΠΕ Νήσων/ Περιφέρειας Αττικής (ΑΠ:93966/14-5-2003 Δ/νσής μας) έγγραφο με θέμα: «Σχετικά με ρύπανση θαλάσσιας περιοχής Νεωρίου και Ρώσικου Ναύσταθμου στον Πόρο από αστικά λύματα»Τη με ΑΠ:93951/14-5-2013 επιστολή της «Αλλαγή Πορεία – Ι Δημητριάδης» με θέμα: «Αναστολή λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού Πόρου – Γαλατά»Το με ΑΠ:25858/863/16-5-2013 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής/ Τμ Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων/ Δ/νσης Υδάτων (ΑΠ:106334/30-5-2013 Δ/νσής μας) έγγραφο με θέμα: «Σχετικά με ρύπανση θαλάσσιας περιοχής Νεωρίου και Ρώσικου Ναύσταθμου στον Πόρο από αστικά λύματα – Άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης»Την από 2-8-2013 διενεργηθείσα αυτοψία της Υπηρεσίας μας στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Πόρου στη θέση «Ντάνα»Τις απόψεις και παρατηρήσεις του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεως και Υδροοικονομίας/ ΠΕ Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (35) σχετική μελέτη που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Πόρου» στη θέση «Ντάνα», Περιφέρειας Αττικής. Το εξεταζόμενο έργο συνίσταται στην ανανέωση και τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της εγκατάστασης του θέματος με την πραγματοποίηση εργασιών στα αντλιοστάσια του αποχετευτικού δικτύου αλλά και στην ίδια την μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.Η (33) σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονήθηκε με σκοπό την εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εισηγούμενη τροποποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης και των αντλιοστασίων του θέματος.Φορέας του έργου είναι o Δήμος Πόρου. Η μελέτη η οποία απεστάλη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και αφορά το έργο του θέματος και το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην σχετική διαβιβασθείσα μελέτη μετά σχεδιαγραμμάτων, χαρτών και εγγράφων και συνοπτικότερα στη συνέχεια, διαβιβάστηκε για την έκφραση απόψεών μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ii. Ονομασία και είδος του έργου – Περιληπτικά το έργοΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ:ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΑΣΤΙΚΏΝ ΛΥΜΆΤΩΝ (ΠΌΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΏΝ) ΜΕ ΔΙΆΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΈΝΩΝ ΥΓΡΏΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΌ ΥΔΆΤΙΝΟ ΑΠΟΔΈΚΤΗ Ή ΤΗ ΘΆΛΑΣΣΑ’ ΓΙΑ ΙΣΟΔΎΝΑΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΌ Π 99% και υψηλής αντοχής σε διάβρωση. Από ανάλυση στη σχετική μελέτη, προέκυψε απαίτηση εγκατάστασης δύο συστημάτων με δυναμικότητα τουλάχιστον 11.200 m3/h και 5.800 m3/h έκαστο.

Κτίριο διοίκησηςΤο υφιστάμενο σύστημα SCADA δεν ανταποκρίνεται στις λειτουργικές ανάγκες της ΕΕΛ γι’αυτό θα αναβαθμιστεί και θα επαναπρογραμματιστεί εξαρχής με νέες λειτουργικές παραμέτρους. Πιο συγκεκριμένα, στο κεντρικό σύστημα ελέγχου που βρίσκεται εγκατεστημένο στην ΕΕΛ θα λάβουν χώρα οι παρακάτω προμήθειες υλικών και εργασίες:εγκατάσταση τηλεματικής σύνδεσης στα υπάρχοντα αντλιοστάσια και εγκατάσταση κεντρικής μονάδας στην ΕΕΛεγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού υπολογιστή και μεταφορά από τον υφιστάμενο υπολογιστή του προγράμματος SCADA στο νέο και όλων των απαιτούμενων περιφερειακών για την πλήρη και κανονική λειτουργία του.διασύνδεση του υπολογιστή με MODEMGPRS και ευρυζωνικής σύνδεσης, διασυνδεδεμένο με μετατροπέα ModbusTCP σε ModbusRTU και επιπλέον κατάλληλο μετατροπέα ModbusRTUσε MPI.εγκατάσταση μονάδας αδιάλειπτης τροφοδοσίας του Η/Υ δυναμικότητας τουλάχιστον 1000 VA.εγκατάσταση του απαιτούμενου λογισμικού για την πλήρη (χωρίς εξωτερική παρέμβαση) λήψη και αρχειοθέτηση αντιγράφων ασφαλείας από τη βάση δεδομένων του SCADA.προγραμματισμός τηλεματικού συστήματος εποπτείας, ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA). Στο πρόγραμμα εποπτείας, ελέγχου και συλλογής δεδομένων θα γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές και προσθήκες ώστε να ενσωματωθούν τα αντλιοστάσια εντός του προγράμματος. Η επικοινωνία με τα αντλιοστάσια θα επιτυγχάνεται μέσω του ευρυζωνικού δικτύου και της εγκαθίδρυσης εικονικού ιδιωτικού δικτύου μεταξύ των (VPN). Η λήψη δεδομένων θα είναι αυτόματη. Τα δεδομένα που θα λαμβάνει, απεικονίζει και καταγράφει στη βάση δεδομένων θα είναι: στάθμη λυμάτων εντός θαλάμου λυμάτων του αντλιοστασίου, ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου από δίκτυο ΔΕΗ ή από Η/Ζ, τυχόν βλάβες όπως αυτές προκύπτουν και αναφέρονται από τον προγραμματιζόμενο ελεγκτή κάθε αντλιοστασίου (PLC), κλπ. Το σύστημα αυτοματισμού θα καταγράφει όλα τα σήματα και μετρήσεις και θα καλύψει όλες τις απαραίτητες δυνατότητες για τη λειτουργία των αντλιοστασίων.

Γενικά στην ΕΕΛ:Προβλέπεται:η αντικατάσταση των υπαρχουσών μεταλλικών διαβάσεων οι οποίες έχουν υποστεί σημαντική φθορά λόγω διάβρωσης, καθώς καιη διενέργεια εποξειδικών βαφών σε όσες μπορούν να διατηρηθούν καιη επιδιόρθωση των μεταλλικών θυρών στο χώρο της μονάδας.ο έλεγχος και η επισκευή, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο, στους υφιστάμενους εξοπλισμούς της ΕΕΛενώ θα ολοκληρωθεί η φύτευση περιμετρικά και εντός του χώρου της ΕΕΛ.θα αποκατασταθεί και η περίφραξη της εγκατάστασης στη θέση της πύλης που οδηγεί προς το φρεάτιο φόρτισης.

Τροποποιήσεις στο αποχετευτικό δίκτυοΑντλιοστάσιο ΠούνταςΠροβλέπεται η ολοκλήρωση του αντλιοστασίου που βρίσκεται στην περιοχή Πούντας. Στο έργο περιλαμβάνονται:κατασκευή βανοστασίου.κατασκευή απαιτούμενων σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο.κατασκευή απαραίτητων στηριγμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα 316L.εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων (αντεπίστροφες βαλβίδες, εξαρμωτικά).κατασκευή κεντρικού συλλεκτήρα (κολλεκτέρ) από πολυαιθυλένιο.εγκατάσταση δύο αντλιών. Η παροχή της κάθε αντλίας θα είναι 30 m3/h σε μανομετρικό ύψος 3 m.εγκατάσταση κατάλληλου υποβρύχιου αναδευτήρα ώστε να λειτουργήσουν επαρκώς οι αντλίες με διάταξη vortex.εγκατάσταση ηχομονωμένου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) ισχύος 6,5 kVA.εγκατάσταση προβλεπόμενου ηλεκτρολογικού υλικού, αυτοματισμοί αντλιοστασίου, γειώσεις.εγκατάσταση συστήματος απόσμησηςΛόγω έλλειψης χώρου και εξαιτίας του γεγονότος ότι το εν λόγω αντλιοστάσιο βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο του Πόρου, το Η/Ζ θα εγκατασταθεί σε παρακείμενο χώρο ο οποίος θα υποδειχθεί από τον Δήμο Πόρου. Το ίδιο ισχύει και για τον ηλεκτρολογικό πίνακα ο οποίος θα εγκατασταθεί σε πίλλαρ σε παρακείμενη τοποθεσία.

Αντλιοστάσια Α1 – Α3 – Α4.1 – Α4.2Στις τροποποιήσεις περιλαμβάνονται:προμήθεια και αντικατάσταση των φθαρμένων αντλιών. 1 αντλία κατ’ελάχιστον για κάθε αντλιοστάσιο, με υπολογισμένη παροχή, μανομετρικό και ενδεικτική ισχύπρομήθεια και τοποθέτηση ομαλών εκκινητών (soft starters) στις αντλίες για την αντιμετώπιση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών καταπονήσεωνεγκατάσταση ανοξείδωτης στατικής σχάρας στην οπή εξόδου του φρεατίου εισόδου του αντλιοστασίου για προστασία των αντλιών, των σωληνώσεων και των λοιπών μεταλλικών στοιχείων από ευμεγέθη φερτά υλικά. Η σχάρα θα έχει διαστάσεις 0,60 x 0,60 m και διάκενα μικρότερα του περάσματος στερεών των αντλιών.εξωτερικές βαφές μεταλλικών μερών των αντλιοστασίωνστο αντλιοστάσιο Α4.2 επιπλέον περιλαμβάνεται η εγκατάσταση κατάλληλου υποβρύχιου αναδευτήρα ώστε να λειτουργήσουν επαρκώς οι αντλίες με διάταξη vortex.. Η διάταξη εγκατάστασης να είναι τέτοια ώστε να μη χρειάζεται είσοδος του προσωπικού στο υγρό φρεάτιο και να διευκολύνεται η ανέλκυση και καθέλκυση του αναδευτήρα.

Αντλιοστάσιο Α01Στις τροποποιήσεις περιλαμβάνονται:προμήθεια και αντικατάσταση των φθαρμένων αντλιών. Πρόκειται για 1 αντλία κατ’ελάχιστον, παροχής 360 m3/h έκαστη σε μανομετρικό 2 m, με ενδεικτική ισχύ 9 kW.επισκευή μεταλλικών μερών των αντλιοστασίων.

Δίκτυα αγωγώνΣτα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνονται:η τσιμεντόστρωση και κάλυψη του καταθλιπτικού αγωγού σε μήκος 150 m ανάντη του αντλιοστασίου Α4.2, καθώς το χωμάτινο υλικό μπαζώματος του αγωγού έχει απομακρυνθεί από καιρικά φαινόμενα.η κατασκευή βαρυτικού αγωγού Φ200 από PVC, μήκους 400 m, στην περιοχή του Ασκελίου παράλληλα με τον υπάρχοντα καταθλιπτικό αγωγό προκειμένου να γίνει εφικτή η σύνδεση κατοικιών που βρίσκονται στον κεντρικό δρόμο με κατεύθυνση προς της Σφαιρία.η επέκταση του βαρυτικού αγωγού σε μήκος 300 m, στην παραλία Ασκελίου και η διασύνδεση με το παλαιό δίκτυο το οποίο δεν είναι σε χρήση (παράλληλα με έλεγχο καταλληλότητας του παλαιού δικτύου και εκτέλεση των αναγκαίων επιδιορθώσεων όπου κριθεί σκόπιμο). Τα 200 m κατασκευάζονται από σωλήνα PVC Φ200, ενώ τα 100 m από HDPE Φ280 λόγω μειωμένης κλίσης.η κατασκευή δύο βαρυτικών αποχετευτικών τμημάτων από σωλήνα PVC Φ200, συνολικού μήκους 60 m στην περιοχή συνοικισμού.η εγκατάσταση τηλεματικής σύνδεσης στα υπάρχοντα επτά αντλιοστάσια και η διασύνδεση του SCADA της ΕΕΛ με το σύστημα τηλεματικής με νέο προγραμματισμό, όπως περιγράφηκε προηγούμενα.εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανομής και αυτοματισμού του αντλιοστασίου, τύπου πεδίου, στον οικίσκο του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους κοντά στο αντλιοστάσιο. Ο πίνακας θα είναι επισκέψιμος από την εμπρός πλευρά για επιθεώρηση οργάνων και συσκευών και κλειστός από τις άλλες πλευρές. Μέσα στον πίνακα διανομής και αυτοματισμού θα τοποθετηθεί και το σύστημα αυτοματισμού.η ανακατασκευή των αντλιοστασίων Α1, Α2 και Α3. Αντικατάσταση των υφιστάμενων σωληνώσεων με νέες HDPE 16atm και των φθαρμένων συλλεκτήρων (κολλεκτέρ) με νέα ανοξείδωτα κλάσης 316L. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν αντοχή πίεσης λειτουργίας 16 atm. Οι υπάρχουσες υδραυλικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές λόγω αυξημένων φαινομένων διάβρωσης και χρήζουν αντικατάστασης με νέες ανοξείδωτες με αυξημένες ιδιότητες στο έντονα διαβρωτικό περιβάλλον των λυμάτων. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις στηρίξεις από ανοξείδωτο χάλυβα που θα πρέπει να κατασκευαστούν στις νέες σωληνώσεις από HDPE ώστε να εξασφαλιστεί η πάκτωσή τους και η έλλειψη αυξημένων ταλαντώσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας των αντλιών. Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν νυχτερινές ώρες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διακόπτεται η παροχή λύματος προς την ΕΕΛ.η επισκευή της κάλυψης του καταθλιπτικού αγωγού που καταλήγει στο Α4.2. Το εν λόγω τμήμα, μήκους 150 m, βρίσκεται σε χωματόδρομο στον οποίο εξαιτίας των βροχοπτώσεων έχει απομακρυνθεί το υπερκείμενο στρώμα αδρανών που αποτελούσε την αποκατάστασή του με αποτέλεσμα αυτός να έχει εμφανιστεί . Θα εκτελεστεί εκσκαφή σε πλάτος 3m και βάθος 0,40 m, προκειμένου να δημιουργηθεί σκάφη η οποία θα πληρωθεί με θραυστό υλικό λατομείο (στρώση 20 cm) και σκυρόδεμα 20 cm κατηγορίας C16/20 με ενδιάμεσο πλέγμα προκειμένου να εξασφαλιστεί η κάλυψη του αγωγού ο οποίος πλέον είναι εμφανής.

Απόσμηση αντλιοστασίωνΣτα αντλιοστάσια του αποχετευτικού δικτύου έχουν τοποθετηθεί συστήματα απόσμησης τύπου UV – ozone με λαμπτήρα UV και ανοξείδωτη μεταλλική λαμαρίνα. Στην τεχνολογία αυτή υπεριώδες φως υψηλής έντασης εστιάζεται σε μια ένυδρη μεταλλική επιφάνεια παράγοντας όζον το οποίο δημιουργεί και άλλα οξειδωτικά αέρια. Τα αέρια οξείδωσης διαλύουν τις οσμές. Τα συστήματα αυτά, παρά το γεγονός ότι βελτίωσαν την κατάσταση οσμών, λειτουργούν πλημμελώς.Προτείνεται η εγκατάσταση νέων συστημάτων στα αντλιοστάσια Α1, Α2 και Α4.1 (εφόσον απαιτείται από την πραγματική κατάσταση οσμών) που θα απορροφούν τις οσμές και από το δίκτυο αγωγών, με πλήρη πρόληψη διάβρωσης από υψηλή συγκέντρωση θειούχων στα αντλιοστάσια. Επιλέγονται συστήματα παροχέτευσης χημικών: νιτρώδους νατρίου για τη μείωση του ρυθμού διάβρωσης και νιτρικής αμμωνίας για την αντιμετώπιση της δυσοσμίας.Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν προμήθεια και εγκατάσταση:δοσομετρική αντλία κατάλληλη για διαλύματα νιτρικής αμμωνίας και νιτρώδους νατρίου,δεξαμενή πολυαιθυλενίου χωρητικότητας 250 lit για την παρασκευή του διαλύματος,διασύνδεση παροχέτευσης με πλαστικό αγωγό διαμέτρου Φ20, ο οποίος θα καταλήγει στην πλάκα ανωδομής του αντλιοστασίου,ερμάριο το οποίο θα στεγάσει το σύστημα,σύνδεση με τον ηλεκτρολογικό πίνακα του αντλιοστασίου και προγραμματισμό του υπάρχοντος PLC ώστε η εκκίνηση λειτουργίας της δοσομετρικής αντλίας να συμπίπτει με την εκκίνηση λειτουργίας των αντλιών λυμάτων,μετρήσεις και εργαστηριακοί έλεγχοι λυμάτων για διάστημα δοκιμαστικής λειτουργίας 3 μηνών προκειμένου να πραγματοποιούνται οι ρυθμίσεις σχετικά με τη δοσομετρική στρατηγική που θα ακολουθείται, καθώς και αναλώσιμα για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.επιπλέον, θα εγκατασταθούν μεταλλικά στοιχεία/μάρτυρες εντός των αντλιοστασίων για εξακρίβωση του ρυθμού διάβρωσης και της μεταβολής αυτού.

Αυτοματισμός αντλιοστασίωνΒασικός σκοπός του συστήματος αυτοματισμού είναι να εξασφαλίζει την αυτόματη απαγωγή των λυμάτων που συγκεντρώνονται στο θάλαμο αναρρόφησης του αντλιοστασίου. Εκτός αυτού, το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δίνει εικόνα της κατάστασης που επικρατεί κάθε στιγμή με κατάλληλα σήματα, προστατεύοντας συγχρόνως την εγκατάσταση από συνθήκες ανώμαλης λειτουργίας.Ο αυτοματισμός προτείνεται σε δύο ομάδες εργασιών: τις άμεσες και το ολοκληρωμένο σύστημα.Ως άμεσες και επείγουσες εργασίες έχουν προκριθεί οι εξής:η τοποθέτηση κατάλληλων συστημάτων μέτρησης στάθμης,η εγκατάσταση συστήματος ειδοποιήσεων σφαλμάτων δικτύου με χρήση μηνυμάτων SMS, για ανάγνωση σφαλμάτων: διακοπής ρεύματος, υπερχείλισης των λυμάτων και αισθητήρων μέτρησης στάθμης,.οι εργασίες για πρόληψη και προστασία του δικτύου από εισροή θαλασσινού νερού που περιλαμβάνουν εσωτερική επιθεώρηση δικτύου ακαθάρτων με σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για ψηφιακή βιντεοσκόπηση προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν φθορές, εμφράξεις, διαρροές, αστοχίες,σε τμήματα που έχουν εντοπισθεί προβλήματα από τη βιντεοσκόπηση και άλλες επιθεωρήσεις, εσωτερική επισκευή των αγωγών με επικόλληση υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα, ενισχυμένης μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας.εργασίες για ηλεκτρική απομόνωση των μεταλλικών μερών του αντλιοστασίου (πρόληψη ηλεκτρολυτικών φαινομένων) που θα περιλαμβάνουν αποσυναρμολόγηση του συνόλου των βυσμάτων – βιδών (σε αντλιοστάσια και βανοστάσια) που συνδέουν τις μεταλλικές φλάντζες – ωτίδες των μεταλλικών μερών, προσθήκη ειδικών ελαστικών παρεμβυσμάτων και επανασυναρμολόγηση προκειμένου να μην υπάρχει καμία επαφή του ενός μεταλλικού μέρους με το άλλο.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΣΥΝΟΨΗ ΟΡΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝΑνακεφαλαιώνοντας τις παραπάνω εργασίες το πλαίσιο των παρεμβάσεων είναι το εξής:έλεγχος και επισκευή ή αντικατάσταση στους υπάρχοντες εξοπλισμούς της ΕΕΛ και σε τμήματα του δικτύου / έλεγχος και επαναρύθμιση των on line μετρητών.αντικατάσταση μεταλλικών διαβάσεων, διενέργεια εποξειδικών βαφών και επιδιόρθωση των μεταλλικών θυρών στο χώρο της μονάδας.ολοκλήρωση φυτεύσεων περιμετρικά και στο χώρο της ΕΕΛ και αποκατάσταση της περίφραξης.αποκατάσταση λειτουργίας μονάδας βοθρολυμάτων.αλλαγή υπερχειλιστή εξάμμωσης / επέκταση πλαισίων στήριξης αντλιών άμμου.στέγαση σταδίων προεπεξεργασίας με μεταλλική κατασκευή.εγκατάσταση συστήματος απόσμησης νέου κτιρίου, καθώς και μονάδων βοθρολυμάτων / εσχάρωσης από κοινό σύστημα.παράκαμψη προανοξικής δεξαμενής στη χειμερινή περίοδο / αποκατάσταση και τροποποίηση διασυνδέσεων δεξαμενής με νέες σωληνώσεις, δικλείδες και θυροφράγματα.εγκατάσταση συστήματος διάχυσης αέρα στην προανοξική δεξαμενή και προμήθεια νέου φυσητήρα.αντικατάσταση αγωγών διασύνδεσης φρεατίου μερισμού.αλλαγή τρόπου επικοινωνίας δεξαμενών αερισμού με αντίστοιχες ανοξικές / αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρων φυσητήρων αερισμού και αποκατάσταση soft starters.εγκατάσταση νέων ξέστρων σε δεξαμενές καθίζησης.επισκευή ή αντικατάσταση παροχόμετρου και τροποποίηση στένωσης.εγκατάσταση συστήματος αποχλωρίωσης (δύο δοσομετρικές αντλίες και δοχείο αποθήκευσης)/ διαμόρφωση φρεατίου αποχλωρίωσης μέσα σε υφιστάμενη δεξαμενή χλωρίωσης και εξοπλισμός του με υποβρύχιο αναδευτήρα.εγκατάσταση συστήματος απόσμησης στο κτίριο αφυδάτωσης / εγκατάσταση μεταλλικού ρολού στο άνοιγμα του χώρου εκφόρτωσης ιλύος.αναβάθμιση και επαναπρογραμματισμός συστήματος SCADA / εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) μαζί με απαιτούμενα εξαρτήματα για πλήρη και τοπική λειτουργία, μονάδας αδιάλειπτης τροφοδοσίας Η/Y, κλπ.ολοκλήρωση αντλιοστασίου Πούντας (βανοστάσιο, αντλίες, Η/Ζ, αναδευτήρας, Η/Ζ, απόσμηση, κλπ.).επεμβάσεις στα υπόλοιπα αντλιοστάσια: προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων αντλιών, τοποθέτηση ομαλών εκκινητών, εγκατάσταση στατικών σχαρών, εξωτερικές βαφές μεταλλικών μερών, κλπ, εγκατάσταση αναδευτήρων ώστε να λειτουργούν επαρκώς αντλίες με διάταξη vortex.τσιμεντόστρωση και κάλυψη του καταθλιπτικού αγωγού ανάντη του Α4.2.κατασκευή βαρυτικού αγωγού στην περιοχή Ασκελίου και δύο βαρυτικών αποχετευτικών τμημάτων στην περιοχή συνοικισμού.αναβάθμιση των αντλιοστασίων Α1, Α2 και Α3/ εγκατάσταση νέων συστημάτων απόσμησης στα αντλιοστάσια Α1, Α2 και Α4.1.επισκευή κάλυψης καταθλιπτικού αγωγού που καταλήγει στο Α4.2.τοποθέτηση συστημάτων μέτρησης στάθμης / εγκατάσταση συστήματος ειδοποιήσεων σφαλμάτων δικτύου με χρήση μηνυμάτων SMS.σύστημα προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών / εγκατάσταση τηλεματικής σύνδεσης στα αντλιοστάσια και διασύνδεση SCADA της ΕΕΛ με σύστημα τηλεματικής.εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανομής / αυτοματισμού αντλιοστασίου.εσωτερική επιθεώρηση δικτύου ακαθάρτων για προστασία δικτύου από εισροή θαλασσινού νερού με σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης / εσωτερική επισκευή αγωγών.εργασίες για ηλεκτρική απομόνωση μεταλλικών μερών αντλιοστασίων (πρόληψη ηλεκτρολυτικών φαινομένων) Με την περαίωση των εργασιών στα αντλιοστάσια που περιγράφηκαν παραπάνω:θα επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της λειτουργίας της ΕΕΛ σε περιόδους μειωμένης παροχετευτικότητας (μείωση χρόνου παραμονής των λυμάτων στο βιολογικό καθαρισμό και άρα του βαθμού επεξεργασίας των λυμάτων και της κατανάλωσης ενέργειας,θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα κακοσμίας στις περιοχές των αντλιοστασίων, η οποία προκαλεί τις συνεχείς και δικαιολογημένες αντιδράσεις των κατοίκων,θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία των αντλιοστασίων με τον κεντρικό υπολογιστή της ΕΕΛ, με αποτέλεσμα την καλύτερη και αμεσότερη εποπτεία τους, αλλά και τη δημιουργία μίας χρήσιμης βάσης δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία τους, καιθα συνδεθούν με το δίκτυο περιοχές με πληθυσμό που ξεπερνά τα 700 άτομα, οι οποίες μέχρι σήμερα καλύπτουν τις ανάγκες τους με βόθρους επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Η σύνδεση επιπρόσθετου πληθυσμού με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης θα οδηγήσει σε αύξηση των ανταποδοτικών εσόδων του Δήμου Πόρου από την αποχέτευση και επομένως θα βελτιώσει τη δυνατότητα του Δήμου Πόρου σχετικά με την κάλυψη εξόδων συντήρησης του αποχετευτικού δικτύου, ενώ προφανώς θα συνεισφέρει και στην προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.Με την περαίωση των εργασιών στην ΕΕΛ που περιγράφηκαν παραπάνω:θα επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της λειτουργίας της ΕΕΛ λόγω της πλήρους αποκατάστασης των επιμέρους μονάδων και των μηχανημάτων τους, καθώς και της λειτουργικής επαναμόρφωσης συγκεκριμένων μονάδων, και άρα του βαθμού επεξεργασίας των λυμάτων και της κατανάλωσης ενέργειας.θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα κακοσμίας στην περιοχή της ΕΕΛ, η οποία ενίοτε προκαλεί αντιδράσεις των κατοίκων.θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία των αντλιοστασίων με τον κεντρικό υπολογιστή της ΕΕΛ, με αποτέλεσμα την καλύτερη και αμεσότερη λήψη αποφάσεων στην καθημερινή λειτουργία της ΕΕΛ.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΥΣΕΙΣΠαροχέςΟι μετρούμενες παροχές στην ΕΕΛ κυμάνθηκαν κατά την τελευταία διετία 2011-’12 όπως φαίνεται στην σχετική μελέτη από 1.000m3/h τους χειμερινούς μήνες έως 2.100m3/h τους καλοκαιρινούς.

Χημικές αναλύσειςΗ ΕΕΛ ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάιο του 2008. Από το αρχείο αναλύσεων της ΕΕΛ προκύπτει ότι το BOD5, το COD και τα ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS) της εισροής και της εκροής κυμάνθηκαν μέσα στο διάστημα της λειτουργίας της μεταξύ των παρακάτω τιμών:

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ

minmaxminMaxBOD206 - (Ιούλιος 2009)275 - (Σεπτέμβριος 2009)18 - (Μάρτιος 2011)42 - (Απρίλιος 2009)COD329 - (Ιούνιος 2009)479 - (Οκτώβριος 2010)71 - (Απρίλιος 2011)230 - (Απρίλιος 2009)TSS301 - (Ιούλιος 2010)462 - (Απρίλιος 2009)20 - (Μάρτιος 2011)35 - (Μάιος 2008) / (Μάρτιος 2009)

Βάσει των παραπάνω, προκύπτει ικανοποιητική απόδοση της ΕΕΛ όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους. Οι περίοδοι απόκλισης από τα συμβατικά (ΕΠΟ) όρια εκροής (όπως αναγράφεται στη σχετική μελέτη) υπήρξαν λίγες και προσωρινές. Κατά περιόδους πραγματοποιήθηκαν σειρές δειγματοληψιών και έγιναν οι αντίστοιχες αναλύσεις σε εξωτερικό εργαστήριο. Οι εν λόγω δειγματοληψίες περιέλαβαν και αντλιοστάσια, καθώς και σειρά άλλων παραμέτρων. Το pH έδειχνε να είναι μόνιμα σε συνηθισμένες τιμές. Αντίθετα, η αγωγιμότητα παρουσιάστηκε σε αρκετές περιπτώσεις σε υψηλές τιμές, γεγονός που δείχνει σχεδόν με βεβαιότητα ότι συνέβαινε εισροή θαλασσινού νερού στους αγωγούς αποχέτευσης. Με τις παρεμβάσεις που έγιναν κατά περιόδους στα δίκτυα το φαινόμενο αντιμετωπίζεται.

Επίσης, την 2/6/2009 πραγματοποιήθηκε και δειγματοληψία στη θάλασσα, πάνω από το σημείο εκβολής του διαχυτήρα του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης. Τα αποτελέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης έδειξαν: BOD5 1,85 mg/l, TN 2,1 mg/l και TP 0,17 mg/l.Την 7/9/2011 πραγματοποιήθηκε ανάλυση δείγματος βιολογικής λάσπης που έδειξε: πυκνότητα 21,8%, ποσοστό οργανικών / ανόργανων 67,3%/32,7% αντίστοιχα και ιδιαίτερα χαμηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα.

Τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων έχουν ως εξής:Συνολικά, τα λύματα είχαν σχετικά χαμηλή οργανική φόρτιση, αλλά εντός των κανονικών ορίων. Η συγκέντρωση σε θρεπτικά (Ν,Ρ) ήταν επίσης κανονική. Οι μετρήσεις στην είσοδο της ΕΕΛ δείχνουν φυσιολογικά εισερχόμενα αστικά λύματα.Το ποσοστό των ανόργανων ήταν υψηλό και δείχνει ενδεχόμενο πρόβλημα με την άμμο η οποία πιθανώς δεν κατακρατείται επαρκώς στην προεπεξεργασία.Η βιολογική λάσπη εμφάνιζε πολύ μεγάλο βαθμό αδρανοποίησης, ενώ η μικροσκοπική της εξέταση έδειξε ότι βρισκόταν σε φάση αυτοοξείδωσης. Στην πορεία προσαρμόστηκε κατάλληλα το πρόγραμμα της ανακυκλοφορίας και της απομάκρυνσης της περίσσειας λάσπης.Οι συγκεντρώσεις των ρυπαντικών φορτίων εξόδου κρίθηκαν ικανοποιητικές και εντός προβλεπόμενων ορίων. Στην πορεία προσαρμόστηκε κατάλληλα το πρόγραμμα αερισμού.Τέλος, σε μικροβιολογική εξέταση χλωρίωσης που πραγματοποιήθηκε στις 20/3/2011 μετρήθηκαν: κολοβακτηριοειδή (total coliforms, MPN) = 32 αποικίες / 100 ml (27 οC), που είναι μια καλή απόδοση.Επιπρόσθετα στα παραπάνω σημειώνεται η έκθεση πραγματογνωμοσύνης που συνέταξαν οι πραγματογνώμονες Γ.Περιβολιώτης και Ι.Μπασέα την 17.3.2011 μετά από παραγγελία του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, όπου κρίθηκε ικανοποιητική η λειτουργία, όπως και η «Μελέτη της Ποιότητας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος κοντά σε εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών της εταιρείας ΔΙΑΣ ΑΒΕΕ στον Πόρο» που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών τον Οκτώβριο 2011, σύμφωνα με την οποία:δεν βρέθηκε μικροβιακή επιβάρυνση στα δείγματα νερού και σε όλα οι συγκεντρώσεις των ολικών κολοβακτηριδίων ήταν κάτω από τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία όρια.οι τιμές των θρεπτικών αλάτων ήταν παρόμοιες με άλλες παράκτιες περιοχές με ολιγοτροφικά χαρακτηριστικά.η διαφάνεια του νερού ήταν υψηλή (>80%).δεν παρουσιάστηκαν συνθήκες έλλειψης διαλυμένου οξυγόνου.οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων στο νερό ήταν πολύ χαμηλές.σε κανένα δείγμα θαλασσινού νερού δεν ανιχνεύθηκε η παρουσία επιφανειοδραστικών, ενδεικτικό της απουσίας σημαντικής επιβάρυνσης από την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού.

xiii. Οι σημαντικότερες παρουσιαζόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του περιγραφόμενου ως άνω έργου συνοψίζονται στις εξής:Από την έως τώρα λειτουργία της ΕΕΛ ενώ στην αρχή δεν είχαν παρουσιαστεί σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής σταδιακά τα προβλήματα άρχισαν να ενισχύονται τόσο στα αντλιοστάσια όσο και στην ίδια τη μονάδα με τη σταδιακή αχρήστευση διατάξεων. Σε γενικές γραμμές, παρά τα προβλήματα σε επιμέρους μονάδες το αποτέλεσμα της επεξεργασίας ήταν ικανοποιητικό. Επίσης σοβαρό πρόβλημα καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης ήταν η παρουσία οσμών τόσο στην ΕΕΛ όσο και στα επιμέρους αντλιοστάσια. Με την πάροδο του χρόνου όμως έχουν δημιουργηθεί πρόσθετες συνθήκες που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις εάν αυτές δεν αντιμετωπιστούν άμεσα.Οι όποιες δυσλειτουργίες θα αντιμετωπιστούν στα πλαίσια των συμπληρώσεων και τροποποιήσεων που αναπτύχθηκαν παραπάνω με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης της ΕΕΛ και την εξάλειψη του φαινομένου των οσμών, των διαρροών και των δυσλειτουργιών (με την εγκατάσταση συστημάτων απόσμησης στην ΕΕΛ, και στα επιμέρους αντλιοστάσια αλλά και με την αντικατάσταση και βελτίωση του υπάρχοντος εξοπλισμού). Επίσης, εκτιμάται ότι οι λειτουργικές παρεμβάσεις που προτείνονται στις επιμέρους μονάδες της ΕΕΛ θα διασφαλίσουν την επίτευξη των ορίων εκροής με μεγαλύτερη ασφάλεια και θα συνεισφέρουν στη βελτιστοποίηση των διεργασιών και τον περαιτέρω περιορισμό των οσμών.Παράλληλα κρίνεται αναγκαία η άμεση αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων του δικτύου και της ΕΕΛ που παρουσιάζουν συχνές βλάβες και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Έτσι θα αποφευχθεί η εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων που θα δημιουργούσαν επιπτώσεις στη λειτουργία, την όχληση και την αισθητική της ΕΕΛ.Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει συσχετισμός του έργου με έργα όπως υδροληψίες, γεωτρήσεις, κλπ.Ειδικά με την περαίωση των εργασιών στα αντλιοστάσια, όπως προαναφέρθηκε:θα επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της λειτουργίας της ΕΕΛ σε περιόδους μειωμένης παροχετευτικότητας (μείωση χρόνου παραμονής των λυμάτων στο βιολογικό καθαρισμό και άρα του βαθμού επεξεργασίας των λυμάτων και της κατανάλωσης ενέργειας),θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα κακοσμίας στην περιοχή της ΕΕΛ, η οποία προκαλεί τις συνεχείς και δικαιολογημένες αντιδράσεις των κατοίκων,θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία των αντλιοστασίων με τον κεντρικό υπολογιστή της ΕΕΛ, με αποτέλεσμα την καλύτερη και αμεσότερη εποπτεία τους, αλλά και τη δημιουργία μίας χρήσιμης βάσης δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία τους, καιθα συνδεθούν με το δίκτυο περιοχές με πληθυσμό που ξεπερνά τα 700 άτομα, οι οποίες μέχρι σήμερα καλύπτουν τις ανάγκες τους με βόθρους επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Η σύνδεση επιπρόσθετου πληθυσμού με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης θα οδηγήσει σε αύξηση των ανταποδοτικών εσόδων του Δήμου Πόρου από την αποχέτευση και επομένως θα βελτιώσει τη δυνατότητα του Δήμου Πόρου σχετικά με την κάλυψη εξόδων συντήρησης του αποχετευτικού δικτύου, ενώ προφανώς θα συνεισφέρει και στην προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής. Σημειώνεται ότι, δεδομένου ότι η ΕΕΛ θα βρίσκεται σε λειτουργία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών – επεμβάσεων, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων, καθώς και η διασφάλιση της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης λειτουργίας της μονάδας παράλληλα με την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.Οι εργασίες που προτείνονται μπορεί να κατασκευαστούν χωρίς να θιγούν ιδιαίτερα οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα υφιστάμενα δίκτυα διασύνδεσης.Οι τροποποιήσεις στην ΕΕΛ προβλέπεται να γίνουν σε ώρες που ελαχιστοποιούνται οι παροχές άφιξης λυμάτων (π.χ. βραδινές ώρες) και μπορεί προσωρινά να διακοπεί η λειτουργία των αντλιοστασίων και τα λύματα να αποθηκευτούν στους θαλάμους άφιξης. Ταυτόχρονα, εφόσον απαιτηθεί, μπορεί να παρακάμπτονται προσωρινά επιμέρους μονάδες.Οι επεμβάσεις σε κύριες δεξαμενές (π.χ. τελικής καθίζησης) θα γίνονται προοδευτικά με εκκένωση μιας κάθε φορά δεξαμενής και σταδιακής επισκευής και συντήρησης ώστε να μην διαταράσσεται η λειτουργία των μονάδων. Οι αντικαταστάσεις θα οργανωθεί να γίνουν σε κατάλληλο μικρό χρονικό διάστημα που δεν θα είναι απαραίτητη η λειτουργία.Οι υπόλοιπες επεμβάσεις για την αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων (π.χ. εγκατάσταση νέων θυροφραγμάτων) θα γίνουν με την πρόβλεψη κατάλληλων τοπικών διευθετήσεων (π.χ. τοπική προσωρινή εκτροπή παροχής), που δεν θα διαταράξουν τη λειτουργία της εγκατάστασης. Αντίστοιχα οι επεμβάσεις στον εξοπλισμό θα υλοποιούνται θέτοντας μια μονάδα (την εφεδρεία) εκτός λειτουργίας για τον ελάχιστο δυνατό χρόνο.Η επέκταση του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφάλειας σχετικά με την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων.Τέλος, ειδικά οι εργασίες στα αντλιοστάσια θα πρέπει να εκτελεστούν νυχτερινές ώρες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διακόπτεται η παροχή λυμάτων προς την ΕΕΛ εφόσον αυτή λειτουργεί κανονικά.Το σύνολο των εργασιών θα προκαλέσει προσωρινή όχληση στην ΕΕΛ, καθώς και στις γειτονικές περιοχές, λόγω της μεταφοράς υλικών και της αποκομιδής απορριμμάτων. Όμως, το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών θα αποτελέσει μια σαφή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων με προφανή οφέλη στο ευρύτερο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝΗ αιτούμενη τροποποίηση, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιείται με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των δικτύων και της ΕΕΛ, καθώς και την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών και αδυναμιών του συστήματος.Οι επιπτώσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών θα αντιμετωπιστούν με την ταχεία διεκπεραίωσή τους και τα τυπικά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις.Στη λειτουργία το πρόγραμμα παρακολούθησης θα παραμείνει το ίδιο με αυτό πριν τις τροποποιήσεις και θα εφαρμόζεται στο σύνολό του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΑΕΠΟ και της Απόφασης Νομάρχη περί καθορισμού αποδέκτη.Τα νέα συστήματα απόσμησης έχουν προδιαγραφές υλικών και κατασκευών που πρέπει να τηρούνται. Τέλος, οι παρεμβάσεις στο σύστημα ελέγχων και αυτοματισμού θα γίνουν από εξειδικευμένα συνεργεία, τα οποία θα αναλάβουν και τη συντήρησή του.Σημαντικό σημείο στον έλεγχο της απόδοσης της ΕΕΛ θα είναι η κατάρτιση προγράμματος (ημερησίου, εβδομαδιαίου κλπ) για τις απαιτούμενες μετρήσεις με τις αντίστοιχες ενέργειες για κάθε αποτέλεσμα.Αυτό θα έχει τη μορφή τόσο οδηγού όσο και προτύπου το οποίο θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται από τον εκάστοτε υπεύθυνο.Απαραίτητη προϋπόθεση για το παραπάνω είναι η καταγραφή και διαπίστωση της κατάστασης του υφιστάμενου εργαστηριακού εξοπλισμού, και η τυχόν συμπλήρωσή του ώστε να ανταποκριθεί στο φάσμα των απαιτούμενων μετρήσεων.

xiv. Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα.Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων…»Μεταχειρισμένα ελαστικά: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτώνΑπόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04)Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089). Την ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 (ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων»Ιλύς Βιολογικού Καθαρισμού: Την ΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ641/Β΄/7-08-1991) περί «Μεθόδων όρων και περιορισμών για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων»Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”.Διαχείριση και προστασία των υδάτων:α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις»β) Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000»γ) ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»δ) ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)»ε) ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81).Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις:α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών»,β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.»,γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751Β/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί απόπ την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91),δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97).Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/202 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν.Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.»Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα:α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87),β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88)γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02),δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.στ) ΚΥΑ 38638/2016 (ΦΕΚ 1334/Β/21-9-2005), με την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚζ) ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ 405/Β/27-2-2004), με την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα.Αμιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθμ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο.Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12.

xv. Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:

Γενικές ΡυθμίσειςΟι αναφερόμενοι όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν:τον κύριο του έργου (Δήμο),τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για την κατασκευή και λειτουργία του έργου,όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου,τον ανάδοχο του έργου.Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του αναφερόμενου στο θέμα έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:η πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, καιη δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του ανάδοχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, κλπ).Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των πάσης φύσεως συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση, θα πραγματοποιείται από την Αρχή που είναι αρμόδια για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη Νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.Σε περίπτωση που τμήματα του έργου εμπίπτουν εντός του χώρου του αιγιαλού θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται για την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για την εκτέλεση των έργων, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίαςΣε περίπτωση που αγωγοί διασταυρώνονται με δίκτυα κοινής ωφελείας θα πρέπει η κατασκευή τους να γίνεται μετά από συνεννόηση και σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας Εταιρίας Κοινής Ωφέλειας.Στην περίπτωση που αγωγός αναρτάται σε φορέα τεχνικού έργου (γέφυρα οδικού δικτύου), πριν την υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να υποβληθεί τεχνική έκθεση προς έγκριση στην αρμόδια Δ/νση Τεχνικών έργωνΓια οποιαδήποτε παρέμβαση σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο θα πρέπει πριν την κατασκευή των έργων να ενημερωθεί εγγράφως η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία και οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της.Πριν την έναρξη κατασκευής του όποιου αγωγού διάθεσης λυμάτων θα πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα. Οι εργασίες για την κατασκευή του όποιου έργου θα πρέπει να γίνονται υπό την εποπτεία των αρμοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις υποδείξεις τους.Για οποιαδήποτε εργασία αντικατάστασης αγωγού, εξοπλισμού κλπ ή τροποποίησης της εγκατάστασης να υποβάλλεται αίτηση τροποποίησης και της αντίστοιχης ΑΕΠΟ από την αρμόδια υπηρεσίαΟποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης πχ για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης κλπ θα πρέπει να περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή και να αποφεύγονται καταστροφές φυτοφρακτών μεμονωμένων δέντρων ή συστάδωνΓια οποιαδήποτε χωματουργική εργασία ή εργασία με μεταφορά αδρανών να λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για τον περιορισμό των εκλύσεων αερίων ρύπων και σωματιδίων (σκόνης κλπ) ενώ τα παραγόμενα απόβλητα εκσκαφής ή καθαιρέσεων να διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ΑΕΚΚ.Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, καύσιμα, διαλύτες, χημικά κλπ, καθώς και η απόρριψη των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα προς χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α/2.3.2004) «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/ 2001/ 1996 ’Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων (Β 40)’’. Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων», την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.06), την ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β/30.6.06) και την ΚΥΑ 8668/2.3.07 (ΦΕΚ 2877Β/07), όπως εκάστοτε ισχύουν.Η διάταξη και ο σχεδιασμός των επί μέρους μονάδων θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα (χωροταξική ομαδοποίηση των εγκαταστάσεων ανάλογα με τη λειτουργία τους, μείωση των αποστάσεων ενδιάμεσης μεταφοράς λυμάτων και ιλύος), την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της διαθέσιμης έκτασης και την καλύτερη δυνατή προσαρμογή και ενσωμάτωση των μονάδων στην τοπογραφία της περιοχής, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αλλοιώσεις του ανάγλυφου της περιοχής επέμβασης.Κατά τον σχεδιασμό των κτισμάτων της μονάδας, να λαμβάνεται υπόψη η αρχιτεκτονική και η αισθητική εικόνα της περιοχής (κατασκευή υπόγειων δεξαμενών και χαμηλών κτιρίων, όσο βέβαια επιτρέπουν οι κανονισμοί λειτουργίας η/μ εξοπλισμού), για να επιτευχθεί η αρμονική ένταξη της εγκατάστασης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.Να γίνει αποκατάσταση του τοπίου του χώρου του ΕΕΛ, με φυτεύσεις .Η αποξηραμένη ιλύς δύναται να διατίθεται στον σημερινό χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων.

Συλλογή και επεξεργασία βοθρολυμάτωνΗ μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων να περιλαμβάνει:- θέσεις εκκένωσης βοθρολυμάτων- εσχάρωση – εξάμμωση- δεξαμενή εξισορρόπησης με σύστημα αερισμού και ανάδευσης- αντλιοστάσιο για διοχέτευση των βοθρολυμάτων στο φρεάτιο εισόδου της κυρίως μονάδαςΗ δεξαμενή βοθρολυμάτων να είναι κλειστή και εφοδιασμένη με κατάλληλη διάταξη ανάμειξης και αερισμού και απόσμισηςΟ χώρος υποδοχής των βοθρολυμάτων να διατηρείται ιδιαίτερα καθαρός για την αποφυγή δημιουργίας εστίας εντόμωνΗ εκκένωση των βυτιοφόρων να γίνεται μέσω ταχυσυνδέσμων που συνδέονται απευθείας με τον αγωγό εκκένωσηςΝα γίνεται έλεγχος του περιεχομένου των βυτιοφόρων προτού εκκενωθούν στη δεξαμενή υποδοχήςΝα προβλέπεται παροχή νερού για την έκπλυση των εξαρτημάτων των βυτιοφόρωνΤο χρονοδιάγραμμα μεταφοράς βοθρολυμάτων να γίνεται με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου και με σκοπό να ελαχιστοποιούνται οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η όχληση των κατοίκωνΝα γίνεται βαθμιαία διοχέτευση των βοθρολυμάτων στο φρεάτιο άφιξης των λυμάτων, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της ενεργού ιλύος. Να αποφεύγεται η υπερφόρτωση της εγκατάστασης με βοθρολύματα

Συλλογή, μεταφορά και είσοδος των λυμάτων στην εγκατάστασηΣχεδιασμός και λειτουργία αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσηςΣτα αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρτων, θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες προβλέψεις για την αποφυγή πλημμυρίσματος κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων(πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων και δεξαμενών υπερχείλισης, κατάλληλος σχεδιασμός για την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων υπερχείλισης) και αποφυγή έκλυσης δυσοσμιών (σωστός σχεδιασμός των αντλιοστασίων με την εφαρμογή συστημάτων αερισμού και απόσμησης).Θα πρέπει να προβλεφθεί, να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί άμεσα και το υπόλοιπο έργο της αποχέτευσης της λοιπής εξυπηρετούμενης περιοχής και να γίνουν όλες οι απαραίτητες συνδέσεις σε αυτό, αφού προηγηθεί τροποποίηση της παρούσας απόφασης.Το αποχετευτικό δίκτυο της εξυπηρετούμενης από την εγκατάσταση περιοχής να είναι χωριστικού τύπουΝα προβλεφθεί ο άρτιος τεχνικός σχεδιασμός του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και η ομαλή είσοδος των λυμάτων στο φρεάτιο άφιξης της εγκατάστασης.Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών και των αντλιοστασίων της περιοχής, με χρήση ανθεκτικών υλικών στην διάβρωση.Η ταχύτητα των λυμάτων στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς (ΚΑΑ) δεν θα πρέπει να προσεγγίζει την ελάχιστη τιμή αυτοκαθαρισμού του αγωγού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφευχθεί η στροβιλώδης ροή.Στα αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρτων να γίνονται οι απαραίτητες προβλέψεις για την αποφυγή υπερχειλίσεων κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και διακοπής λειτουργίας τους λόγω βλάβης (πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων, κατάλληλος σχεδιασμός για την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων υπερχείλισης) και την αποφυγή έκλυσης δυσοσμιών (κατάλληλος σχεδιασμός των αντλιοστασίων με την εφαρμογή συστημάτων αερισμού και απόσμησης).Ειδικότερα σε κάθε αντλιοστάσιο προσαγωγής ακαθάρτων:- Να τοποθετηθεί ανοξείδωτη εσχάρα (χειροκαθαριζόμενη) στο φρεάτιο εισόδου του, ώστε να απομακρύνονται τα μεγάλα αντικείμενα- Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία αντλιών και να χρησιμοποιούνται εναλλάξ για την ομοιόμορφη φθορά τους- Να προβλεφθεί σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου.- Να υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ανάλογης ισχύος, ώστε να καλύπτεται η ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου σε περιπτώσεις διακοπών παροχής ρεύματος από το δίκτυο.Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης δυσλειτουργιών του δικτύου αποχέτευσης, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία οχλήσεων στους περιοίκους και το περιβάλλον.Να περιορισθεί η χρήση διατάξεων υπερχείλισης στις απολύτως απαραίτητες. Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας ΠεριφέρειαςΝα καταγράφονται οι περιπτώσεις χρήσης των αγωγών υπερχείλισης του δικτύου ακαθάρτων με όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, στα οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον η ημερομηνία, η διάρκεια του επεισοδίου και μία εκτίμηση της ποσότητας των λυμάτων που διέφυγαν στο περιβάλλον.Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών να γίνεται με συστηματικό τρόπο και να αποτελεί τη βάση για περαιτέρω ενέργειες βελτίωσης της λειτουργίας του όλου δικτύου αποχέτευσης.Σε ότι αφορά τη διέλευση των αγωγών μεταφοράς λυμάτων από τα ρέματα της περιοχής να ληφθούν μέτρα για τη διατήρηση της κοίτης του ρέματος και την επάρκεια της διατομής του, για το πέρασμα του αγωγού λυμάτων στην απέναντι όχθη (κάθετη διέλευση αγωγού από ρέμα). Η κάθετη διέλευση πρέπει να πραγματοποιηθεί με τις μικρότερες δυνατές παρεμβάσεις στο κάθε ρέμα και ταυτόχρονα με τρόπο κατάλληλο για την ασφάλεια του αγωγού αλλά και του ρέματος. Σε όσα σημεία υπάρχει παράλληλη διέλευση αγωγού δίπλα σε ρέμα, ο αγωγός πρέπει να απέχει απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρα από την όχθη.Οι αγωγοί μεταφοράς των λυμάτων να μην τοποθετηθούν άνωθεν υφιστάμενων αγωγών των δικτύων ύδρευσης.Να γίνεται τακτικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων των αντλιοστασίων.Να γίνεται τακτική απομάκρυνση των εσχαρισμάτων από τις σχάρες εισόδου των λυμάτων στη δεξαμενή των αντλιοστασίων. Τα απορρίμματα που συλλέγονται στις σχάρες και τα φρεάτια επιθεωρήσεις (άχρηστες ύλες όπως χαρτί, πλαστικό, μέταλλα και εσχαρίσματα) – να απομακρύνονται τακτικά και η διάθεσή τους να γίνεται σε νόμιμους χώρους διάθεσης από αδειοδοτημένους φορείς.Ο φορέας του έργου να μεριμνήσει για την κατασκευή των Α/Σ σε απόσταση όσο το δυνατόν μεγαλύτερη από κατοικίες.

Είσοδος λυμάτων στην εγκατάστασηΑπό το κεντρικό (τελικό) αντλιοστάσιο συλλογής των λυμάτων της εξυπηρετούμενης περιοχής τα λύματα να οδηγούνται με καταθλιπτικό αγωγό στα έργα εισόδου (φρεάτιο άφιξης) της εγκατάστασης.Το φρεάτιο άφιξης των λυμάτων και οι χονδροεσχάρες θα πρέπει:Να είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να δέχονται τη μέγιστη παροχή των λυμάτων της εξυπηρετούμενης από την εγκατάσταση περιοχήςΝα είναι κλειστό, στεγανό όσον αφορά την έκλυση οσμών και εύκολα επισκέψιμοΝα έχει διπλό θάλαμο εισόδουΝα περιλαμβάνει σύστημα αερισμού και ανάμιξης των εισερχόμενων λυμάτωνΟ χώρος να αερίζεται και να εξαερίζεται πολύ καλά, να έχει σύστημα απόσμησης και να προβλεφθεί χώρος συγκέντρωσης των εσχαρισμάτων.Εντός του κτιρίου να υφίσταται κατάλληλος ανυψωτικός μηχανισμός

Επεξεργασία λυμάτωνΤο στάδιο της εσχάρωσης να περιλαμβάνει τουλάχιστον μια μηχανικά αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα και ένα κανάλι παράκαμψης με απλή εσχάρα. Ειδικότερα θα πρέπει:Η διάταξη των καναλιών να είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση βλάβης ή έμφραξη της μίας εσχάρας τα λύματα να υπερχειλίζουν προς το κανάλι της άλλης εσχάρας.Να διασφαλίζονται οι ομαλές συνθήκες υδραυλικής λειτουργίας και να διατηρούνται κατάλληλες ταχύτητες για την αποφυγή επικαθήσεων φερτών.Τα συλλεγόμενα εσχαρίσματα να συμπιέζονται μηχανικά σε πρέσα, να συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης και να αποθηκεύονται προσωρινά μέσα στο κτίριο της εσχάρωσης.Τυχόν κακοσμίες κατά την αποθήκευση να καταπολεμούνται με χλωράσβεστο.Στους αεριζόμενους εξαμμωτές να επιτυγχάνεται επαρκής απομάκρυνση της άμμου (με διάμετρο μεγαλύτερη τουλάχιστον από 0,2mm).Να προβλεφθεί διάταξη συλλογής και απομάκρυνσης των λιπών και ελαίων.Οι διατάξεις μεταφοράς των εσχαρισμάτων, της άμμου και των λιπών να είναι κλειστές.Η συλλεγόμενη άμμος να οδηγείται σε στραγγιστήριο. Τα συλλεγόμενα στραγγίσματα να επιστρέφουν στο φρεάτιο εισόδου.Να γίνεται έγκαιρη και τακτική αποκομιδή των εσχαρισμάτων, της άμμου και λιπών, ώστε να μη δημιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόμων ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.Το φρεάτιο εισόδου, η εσχάρωση και η εξάμμωση να είναι καλυμμένα και συνδεδεμένα με το σύστημα απόσμησης.Πριν την τροφοδοσία των λυμάτων στον βιολογικό αντιδραστήρα θα κατασκευαστεί δεξαμενή εξισορρόπησης των εισερχόμενων παροχών η οποία εξασφαλίζει το πλεονέκτημα της εξομάλυνσης της ροής σε περίπτωση μεγάλων διακυμάνσεων αλλά και της εξοικονόμησης της ενέργειας, διότι υπάρχει σταθερή κατανάλωση σε όλο το 24ωρο.Η τροφοδοσία του έργου μετά την εξάμμωση (δεξαμενή εξισορρόπησης) να μπορεί να απομονωθεί πλήρως με θυροφράγματα, ώστε να είναι δυνατή η γενική παράκαμψη του έργου μέσω αγωγού απευθείας στο φρεάτιο εξόδου. Αυτός θα είναι και ο κεντρικός αγωγός παράκαμψης (by pass) της εγκατάστασης. Να περιορισθεί η χρήση του by-pass στις απολύτως αναγκαίες ελάχιστες περιπτώσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.Στο στάδιο της βιολογικής επεξεργασίας ο βιοαντιδραστήρας να είναι υψηλής συγκέντρωσης σε βιομάζα , η οποία θα βρίσκεται σε αιώρηση με τη βοήθεια διαχυτήρων λεπτής φυσαλίδας και η διαύγαση των επεξεργασμένων λυμάτων να γίνεται σε ενσωματωμένη διάταξη διαχωρισμού εντός της μονάδας της βιολογικής επεξεργασίας Ο αντιδραστήρας να είναι κατάλληλα διαμερισματοποιημένος σε χώρο αερισμού, χώρο αιωρούμενης βιομάζας (απονιτροποίησης-διαύγασης), και χώρο συλλογής της εκροής.Η τροφοδότηση των λυμάτων προς τις δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας θα γίνεται μέσω αγωγού με διάταξη μερισμού. Η βιολογική βαθμίδα περιλαμβάνει 2 ανεξάρτητες γραμμές επεξεργασίας και έχει προβλεφθεί μία τρίτη γραμμή για τη Β΄Φάση.Η κάθε μία από τις γραμμές επεξεργασίας να περιλαμβάνει ξεχωριστές δεξαμενές για την αερόβια επεξεργασία, την νιτροποίηση και την απονιτροποίηση.Η μονάδα βιολογικής επεξεργασίας να διαθέτει τις παρακάτω ζώνες επεξεργασίας:Ζώνη απονιτροποίησης (ανοξικές συνθήκες)Να υπάρχει διάταξη ικανής ανάμιξης στις κατάλληλες θέσεις, ώστε να διατηρείται το μίγμα λυμάτων βιομάζας σε αιώρηση χωρίς να αερίζονται τα λύματα και να μη δημιουργούνται αδρανείς περιοχές με προβλήματα οσμών.Ζώνη βιοαποδόμησης μείωσης οργανικού φορτίου (αερόβιες συνθήκες με διάχυση αέρα)Το σύστημα αερισμού να είναι επαρκώς διαστασιολογημένο, ώστε να μη δημιουργούνται περιοχές με αναερόβιες συνθήκες. Οι χρησιμοποιούμενες διατάξεις αερισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή ανάμιξη όλου του περιεχομένου της δεξαμενής αερισμού, ώστε να μην παρατηρούνται καθιζήσεις ενεργού ιλύος στις γωνίες της δεξαμενής.Ζώνη νιτροποίησης (αερόβιες συνθήκες).Να υπάρχει διάταξη προσθήκης κροκιδωτικού έτσι ώστε να επιτυγχάνεται χημική αποφωσφόρωση σε περίπτωση που η βιολογική αποφωσφόρωση δεν επιτυγχάνει τα απαιτούμενα όρια .Ζώνη τελικής καθίζησης – διαύγαση υγρούΗ παραγόμενη λάσπη πρέπει να είναι πλήρως σταθεροποιημένη. Για το λόγο αυτό να γίνει προσεκτική διαστασιολόγηση των όγκων αερισμού και σταθεροποίησης καθώς και των διατάξεων αερισμού.Στις μη αεριζόμενες δεξαμενές (δεξαμενή επιλογέα, αναερόβιες δεξαμενές, ανοξικές δεξαμενές κλπ, βιολογικής αποφωσφόρωσης, προαπονιτρικοποίησης) να υπάρχει διάταξη ικανής ανάμιξης στις κατάλληλες θέσεις, ώστε να διατηρείται το μείγμα λυμάτων βιομάζας σε αιώρηση χωρίς να αερίζονται τα λύματα και να μη δημιουργούνται αδρανείς περιοχές με προβλήματα οσμώνΣτις δεξαμενές αερισμού να γίνεται περιορισμός των θορύβων και της εκπομπής σταγονιδίων από τις διατάξεις αερισμού με τη χρησιμοποίηση ειδικών σιγαστήρων και πετασμάτωνΤο σύστημα αερισμού να είναι επαρκώς διαστασιολογημένο ώστε να μη δημιουργούνται περιοχές με αναερόβιες συνθήκεςΟι φυσητήρες αερισμού του συστήματος θα είναι εγκατεστημένοι εντός ηχομονωτικού κλωβού, ώστε να μειώνονται οι θόρυβοι.Να γίνεται τακτικός καθαρισμός των τοιχωμάτων των δεξαμενών αερισμού για την αποφυγή δημιουργίας αναερόβιου στρώματος

Δεξαμενές ΚαθίζησηςΣτις δεξαμενές καθίζησης να γίνεται τακτικός καθαρισμός των ξέστρων των υπερχειλιστών, καθώς και των τοιχωμάτων των δεξαμενώνΝα τοποθετηθούν προστατευτικά πετάσματα γύρω από τις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης ή κόφτρες μέσα στις δεξαμενές, σε θέσεις που να μειώνουν την επίδραση του ανέμου στην υγρή μάζα. Να γίνεται τακτικός καθαρισμός των ξέστρων των υπερχειλιστούν καθώς και των τοιχωμάτων των δεξαμενών. Να γίνεται γρήγορη απομάκρυνση της λάσπης και των επιπλεόντων αφρών από τις για να αποφευχθεί η αναερόβια αποδόμηση και η δημιουργία δυσοσμιών.Η λάσπη που καθιζάνει στη χοάνη του πυθμένα των δεξαμενών θα πρέπει να απομακρύνεται γρήγοραΑπό τη μονάδα καθίζησης τα λύματα να οδηγούνται σε δίαυλο τύπου Parshall για τη μέτρηση της παροχής για τη διατήρηση της στάθμης.

Απολύμανση επεξεργασμένων λυμάτωνΗ απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 145116/2011. σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να εξασφαλίζεται συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου ≥2mg/l, εμβολοειδής ροή και ελάχιστος χρόνος επαφής 60min, ενώ η αναγκαιότητα αποχλωρίωσης πριν από την επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. Αποκλείεται η χλωρίωση των ανεπεξέργαστων ή ημιεπεξεργασμένων λυμάτων.Η απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων να γίνεται με χλωρίωση, και ειδικότερα με υποχλωριώδες νάτριο (NaOCI) (περιεκτικότητας 14% σε ενεργό χλώριο), έτσι ώστε στο τέλος να ανιχνεύεται υπολειμματικό χλώριο 0,3÷-0,5 mg/lΜετά τη χλωρίωση τα απολυμασμένα λύματα οδηγούνται μέσω υπερχείλισης στο φρεάτιο αποχλωρίωσης όπου απομακρύνεται το υπολειμματικό χλώριο πριν την διάθεσή τους στον αποδέκτηΤα επεξεργασμένα λύματα μετά το στάδιο της απολύμανσης θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση εσωτερικών αναγκών της εγκατάστασης σε βιομηχανικό νερό.Εφόσον από τη χρήση του χλωρίου δημιουργηθούν προβλήματα στον αποδέκτη, είτε άμεσα στις διάφορες μορφές ζωής, είτε έμμεσα με το σχηματισμό οργανοχλωριούχων ενώσεων, να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές μέθοδοι απολύμανσης, όπως οζονισμός (Ο3) ή υπεριώδης ακτινοβολία UV, μετά την αναθεώρηση της παρούσας απόφασης.

Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτωνΗ διάθεση των επεξεργασμένων και απολυμασμένων λυμάτων στη θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν των εγκαταστάσεων του ΒΙΟΚΑ Πόρου θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της με αριθμ 191415/857/30-6-1983 Απόφασης Νομάρχη Πειραιά περί καθορισμού αποδέκτη και της με ΑΠ:82565/95/10-12-1997 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα και την ΚΥΑ 5673/400/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗBOD5≤ 20 mg/lCOD≤ 80 mg/lSS≤ 25 mg/lΚαθιζάνοντα Στερεά≤ 0,3 mg/lΕπιπλέοντα Στερεά≤ 0 mg/lΛίπη - Έλαια≤ 0 mg/lΟλικός φώσφορος Ρtotal≤ 8 mg/lΑμμωνιακό άζωτο N-NH4≤ 2 mg/lΟλικό άζωτο N≤ 10 mg/lΟλικά κολοβακτηρίδια FC/100ml≤ 500Υπολειμματικό χλώριο0,3÷0,5 mg/lΟι όροι και περιορισμοί της παρούσας απόφασης αφορούν την οριστική άδεια διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων ….. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν4014/11 (ΦΕΚ209/Α΄/2011)Τα επεξεργασμένα λύματα να οδηγούνται με κλειστό υπόγειο αγωγό στον αποδέκτη σε σημείο του πυθμένα, όπου όλη τη διάρκεια του χρόνου παρατηρείται το μεγαλύτερο ύψος και η μεγαλύτερη ταχύτητα του νερού. Ο αρμόδιος φορέας του έργου να μεριμνά για την αποκατάσταση του αποδέκτη από τυχόν ζημίες.Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων να κατασκευασθεί φρεάτιο δειγματοληψίας, πριν από την διάθεση τους στον αποδέκτη από όπου να γίνεται συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων με χημικές αναλύσεις.Επιπλέον ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τα όρια εκροής (πλην των μικροβιολογικών παραμέτρων) να γίνεται με λήψη σύνθετου ημερησίου δείγματος με τη βοήθεια κατάλληλου δειγματολήπτη εγκατεστημένου σε κατάλληλο σημείο εξόδου των λυμάτων πριν από την απολύμανση. Ο δειγματολήπτης θα έχει τη δυνατότητα λήψης δειγμάτων σε αναλογία με την παροχή και διατήρησής τους σε χαμηλή θερμοκρασία μέσω ψύξης.Προκειμένου να προστατευθεί ικανοποιητικά το υδάτινο οικοσύστημα να γίνεται συστηματική παρακολούθηση των νερών της γύρω περιοχής του διαχυτήρα με μετρήσεις και αναλύσεις, οι οποίες θα προσκομίζονται ανά τρίμηνο στο Τμήμα Περιβάλλοντος Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας, όπως:α) Αναλύσεις θρεπτικών αλάτων (NH4, NO2, NO3, PO4) σε διάφορα βάθη μέχρι τον πυθμένα.β) Προσδιορισμός Ο2, Τ οC, αιωρούμενων στερεών.γ) Σύσταση ιζήματος, οργανική ιλύς, βαρέα μέταλλα.δ) Έλεγχος και περιγραφή της κατάστασης της βενθικής πανίδας.Να τοποθετηθεί σημαδούρα στο σημείο εξόδου του αγωγού, ώστε να γίνεται έλεγχος της περιεκτικότητας του νερού σε κολοβακτηριοειδή, γύρω από το σημείο εξόδου στη θάλασσα και να διαπιστώνεται η τήρηση του ορίου των 500 - 100/100 ml.Να πραγματοποιείται έλεγχος της ποιότητας των νερών στις γειτονικές ακτές κολύμβησης, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.Η συστηματική παρακολούθηση των παραμέτρων στον αποδέκτη να γίνεται με την επίβλεψη της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Υγείας.Προκειμένου να γίνει επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για περιορισμένη ή απεριόριστη άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών ή άλλων εκτάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011), θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τηρούνται τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια και οι περιορισμοί που τίθενται στα Παραρτήματα του άρθρου 16 αυτής.]Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος της άρδευσης (εφεξής θα αναφέρεται ως μελέτης άρδευσης) ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος της καλλιέργειας και τη συγκεκριμένη περιοχή. Επιπλέον θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικός φάκελος περιβαλλοντικής μελέτης για την τροποποίηση της παρούσας Απόφασης ο οποίος θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία για την αναβάθμιση της ΕΕΛ σύμφωνα με την εκάστοτε Νομοθεσία.Για το περιεχόμενο της μελέτης άρδευσης θα γνωμοδοτήσουν οι αρμόδιες Δ/νσεις Υγείας και Αγροτικής Οικονομίας της οικείας Περιφέρειας, στο πλαίσιο της έκδοσης της άδειας επαναχρησιμοποίησης από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικότερα ο χρήστης ή ο φορέας διαχείρισης του ανακτημένου νερού (επεξεργασμένα λύματα) οφείλει πριν την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση να προμηθευτεί με άδεια επαναχρησιμοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011), με την υποβολή της προαναφερόμενης μελέτης άρδευσης.Οι ασχολούμενοι με την φροντίδα των χώρων άρδευσης θα πρέπει να λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις όταν χρησιμοποιούν τα νερά αυτά (γάντια κλπ.), τις ίδιες που πρέπει να λαμβάνουν όταν χειρίζονται κοπριές ή λιπάσματα.Αποκλείεται η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου απ’ευθείας μέσω γεωτρήσεων χωρίς τη σύνταξη των σχετικών μελετών και χωρίς άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση ΥδάτωνΓια την κατασκευή του αγωγού διάθεσης να χρησιμοποιηθούν υλικά με ικανοποιητική αντοχή και ελαστικότητα, τα οποία δεν κινδυνεύουν να διαβρωθούν και μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα κάτω από την επιφάνεια του νερού.Προκειμένου να υπάρχουν κατά το δυνατόν σταθερές συνθήκες εκροής από τον διαχυτήρα, να κατασκευασθεί δεξαμενή αναρρύθμισης της παροχής και να εξυπηρετείται από αντλιοστάσιο στην έξοδο της εγκατάστασης.Η δεξαμενή να καλυφθεί ή να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αλλοιωθεί το φυσικό τοπίο από την κατασκευή της.Η δεξαμενή να είναι διθάλαμη, ώστε να είναι εφικτός ο καθαρισμός και η συντήρησή της, χωρίς διακοπή της λειτουργίας της. Να προβλεφθεί ο εξαερισμός της δεξαμενής.Ο φορέας του έργου να μεριμνήσει για τον καλό σχεδιασμό και τη συντήρηση του υποθαλάσσιου αγωγού και του συστήματος διάχυσης (διαχυτήρα).- Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του υποθαλάσσιου αγωγού από κυματισμούς, ρεύματα, αγκυροβολήσεις σκαφών, εισόδου θαλασσινού νερού, αέρα κλπ.- Να εξασφαλιστεί σταθερό βάθος εκροής από όλα τα στόμια του διαχυτήρα, καθώς και η ομοιόμορφη κατανομή παροχών σε όλα τα στόμια του διαχυτήρα.- Να υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού του υποβρυχίου αγωγού σε περίπτωση εναποθέσεως φερτών.Επιπλέον ο φορέας του έργου θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε:- Να τοποθετήσει πλωτούς σημαντήρες με αντίστοιχες πινακίδες στην ξηρά, ότι απαγορεύεται το αγκυροβόλιο.- Να γίνει φωτοσήμανση της περιοχής διάθεσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Φάρων.- Να ενημερωθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία, προκειμένου να εκδοθεί αγγελία προς τους ναυτιλλόμενους και να διορθωθούν οι ναυτικοί χάρτες, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση ιλύος από τις εγκαταστάσεις στον αποδέκτη.

Επεξεργασία λάσπηςΗ επεξεργασία της λάσπης (πάχυνση, αφυδάτωση) να γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η επεξεργασμένη λάσπη να είναι πλήρως σταθεροποιημένη, προκειμένου να διατεθεί κατάλληλα, όπως περιγράφεται παρακάτω.Το συγκρότημα επεξεργασίας της λάσπης να είναι εγκατεστημένο σε κτίριο κατάλληλων διαστάσεων.Σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επιδιόρθωσης.Τα υγρά υπερχειλίσματα από όλα τα στάδια επεξεργασίας της λάσπης να επιστρέφουν από το αντλιοστάσιο συλλογής στην είσοδο της εγκατάστασης.Η αποθήκευση της ιλύος να γίνεται σε ειδικά δοχεία σε κλειστό αποσμούμενο χώρο.Εάν χρησιμοποιηθεί δεξαμενή αποθήκευσης να αερίζεται με σύστημα διάχυτου αερισμού για την ανάμιξη της λάσπης και αποφυγή οσμώνΗ επεξεργασμένη λάσπη να μεταφέρεται από τον χώρο παραγωγής στο χώρο διάθεσής της με καλυμμένο όχημα μεταφοράς.Η δεξαμενή αποθήκευσης να διαθέτει υποβρύχιο αναδευτήρα και διακόπτες υψηλής – χαμηλής στάθμηςΝα μετρώνται στην αφυδατωμένη λάσπη ανά εξάμηνο οι συγκεντρώσεις των μετάλλων που καθορίζονται στην ΚΥΑ 80568/4225/91 (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ).Η επεξεργασμένη λάσπη να διατίθεται σε νομίμως λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριμμάτων, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα και έγκριση της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.Προκειμένου η αφυδατωμένη λάσπη να μπορεί να διατεθεί και στη γεωργία ως βελτιωτικό εδάφους, απαιτείται η τήρηση των διατάξεων της ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641/Β΄/7-8-1991).

Διαχείριση αποβλήτωνΑπαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων και ιλύος στο περιβάλλονΗ συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και γενικά η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να τηρούνται οι διατάξεις των αποφάσεων: ΚΥΑ29407/2508/2002, ΚΥΑ50910/2727/2003 για τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα και των ΚΥΑ 13588/725, ΚΥΑ 24944/1159/2006 για τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα και όπως αυτές ισχύουν κάθε φοράΗ διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν2939/01 να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του Νόμου αυτού (πχ για τα απόβλητα συσκευασίας) είτε του αντιστοίχου ΠΔ που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου Νόμου.Ειδικότερα:Συλλεγόμενες συσκευασίες να παραδίνονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν2939/01Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων να συλλέγονται και να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείριση να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ82/2004Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 και των μεταχειρισμένων ελαστικών σύμφωνα με το ΠΔ109/04Τα οικιακού τύπου απορρίμματα θα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων και θα απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου δήμου είτε από αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/ μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτωνΑπαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος της εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατό και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η έκταση να επανέρθει στην πρότερη κατάσταση και να αποκατασταθεί ο γεωργικός χαρακτήρας της. Η βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί περιμετρικά να διατηρηθεί

Εξειδικευμένα μέτρα αντιρρύπανσηςΌλα τα στάδια της προκαταρκτικής επεξεργασίας των λυμάτων, το αντλιοστάσιο ανύψωσης, καθώς και τα στάδια επεξεργασίας της λάσπης, να βρίσκονται μέσα σε κτίρια με εξαερισμό και απόσμηση. Συγκεκριμένα:- Να υπάρχει πλήρες σύστημα απόσμησης, το οποίο να περιλαμβάνει την κυρίως μονάδα απόσμησης και δίκτυο αεραγωγών.- Να προτιμηθεί φίλτρο απόσμησης που θα αναγεννάται, ώστε να μειωθεί το κόστος από την πολλαπλή χρησιμοποίησή του.- Οι αεραγωγοί να αναρροφούν αέρα και από τα κύρια σημεία έκπλυσης οσμών και από τον ευρύτερο εσωτερικό χώρο των κτιρίων.Tο πρόβλημα των οσμών να αντιμετωπίζεται με την καλή συντήρηση του εξοπλισμού και την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα να γίνεται:- Επαρκής συντήρηση και έλεγχος του δικτύου προσαγωγής ακαθάρτων και του φρεατίου εισόδου της εγκατάστασης.- Συχνή και πλήρης απόξεση της λάσπης από τα τοιχώματα των φρεατίων για να αποφεύγεται η δημιουργία σηπτικών συνθηκών.- Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και συνεχής καθαρισμός των επιφανειών του υπερχειλιστή, που κατακρατά γλίτσα.- Απομάκρυνση των αφρών και της ιλύος από τις ανοικτές δεξαμενές και φρεάτια.- Συνεχές πλύσιμο των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών και γενικά διατήρηση του χώρου της εγκατάστασης καθαρού.- Μείωση στο ελάχιστο της πιθανότητας αστοχίας του εξοπλισμού με συνεπή συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό.- Επαρκής συντήρηση και έλεγχος του δικτύου προσαγωγής ακαθάρτων και του φρεατίου εισόδου της εγκατάστασης.Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τη λειτουργία της εγκατάστασης καθορίζεται σε 50 dΒΑ μετρούμενο στα όρια του οικοπέδου. Όλα τα θορυβώδη μηχανήματα (γεννήτριες, φυσητήρες, κλπ.) να βρίσκονται εντός ηχομονωμένου οικίσκου.Για τα αντλιοστάσια του δικτύου αποχέτευσης το όριο θορύβου καθορίζεται σε 50 dΒΑ μετρούμενο στα όρια του χώρου τους. Ειδικά για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οπότε θα λειτουργούν τα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη, επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση υπέρβαση του παραπάνω ορίου.Προκειμένου ο θόρυβος στα όρια των αντλιοστασίων ακαθάρτων να μην υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια στις ώρες λειτουργίας τους θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα (π.χ. αντικραδασμικά έδρανα μηχανημάτων, ηχομόνωση κτιρίων κλπΝα υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισμό της εγκατάστασης (π.χ. αντλίες, κλπ).Το γήπεδο της εγκατάστασης να απομονωθεί οπτικά από τις γύρω εκτάσεις και την ευρύτερη περιοχή με τη δημιουργία περιμετρικά ενός φράκτη περίφραξης, που θα λειτουργεί ως ανεμοφράκτης και θα αποτελείται από αειθαλή δένδρα και ταχυαυξή αναρριχώμενα ενδημικά φυτά.Η περίφραξη να είναι επαρκούς πλάτους με σειρές δένδρων και θάμνων και πέρα της οπτικής απομόνωσης να εμποδίζει τη δημιουργία κυματισμού στις δεξαμενές καθίζησης.Να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση δένδρων, καλλωπιστικών φυτών και πράσινου στο χώρο εσωτερικά του γηπέδου.Ο χώρος κατασκευής και λειτουργίας του έργου να έχει περίφραξη και κεντρική πόρτα που να κλειδώνει με ασφάλεια, για αποφυγή άτυπων επισκέψεων ατόμων της περιοχής απουσία του εργαζομένου προσωπικού και για αποφυγή βανδαλισμών.Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος για τις περιπτώσεις διακοπών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του δικτύου.Να τοποθετηθεί σύστημα προστασίας της εγκατάστασης από πτώση κεραυνών. Το σύστημα προστασίας δεν πρέπει να συνδέεται με την γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης ούτε με κανένα τμήμα της εγκατάστασης.

Ειδικοί όροι για τη λειτουργία της μονάδαςΙδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί εκ μέρους του φορέα λειτουργίας του έργου, στη σύνδεση οποιασδήποτε παραγωγικής μονάδας/βιομηχανίας με το αποχετευτικό δίκτυο, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος ουσιών που θα δημιουργήσουν λειτουργικό πρόβλημα στην εγκατάσταση.Για το λόγο αυτό ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να υιοθετήσει Κανονισμό σύνδεσης του κάθε ενδιαφερομένου που πρόκειται να συνδεθεί με τη μονάδα (π.χ. παραγωγική μονάδα της περιοχής, κλπ.), πριν την έναρξη λειτουργίας του δικτύου ή εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, εφόσον το δίκτυο έχει ήδη λειτουργήσει.Να υπάρχει συνεχής επαφή του φορέα λειτουργίας του έργου με τις παραγωγικές μονάδες που συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και παρακολούθηση της ποιότητας των εισερχομένων υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο.Η ενδεχόμενη συνεπεξεργασία υγρών αποβλήτων παραγωγικών μονάδων με τα αστικά λύματα θα μπορεί να γίνει αποδεκτή, εφόσον α) τα απόβλητα των παραγωγικών μονάδων έχουν υποστεί κατάλληλη προεπεξεργασία και β) η ποιοτική σύσταση των αποβλήτων αυτών δε διαφέρει αισθητά από τον μέσο όρο της σύστασης των αστικών λυμάτων. Οι προϋποθέσεις διοχέτευσης βιομηχανικών αποβλήτων σε δίκτυα αποχέτευσης αναφέρονται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 5673/400/1997.Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να καταχωρεί τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα της εγκατάστασης στην Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr,) στην υποενότητα "Υδάτινο Περιβάλλον - Διαχείριση Λυμάτων, σύμφωνα με την Η καταχώρηση των στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 421/30- 3-2012 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΑΔΑ: Β4Β70-ΩΓΚ) και πρέπει να γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και να ολοκληρώνεται οπωσδήποτε στα τέλη κάθε έτους, ώστε να είναι εφικτή η σύνταξη και η έγκαιρη αποστολή στην Ε.Ε. των προβλεπόμενων εκθέσεων εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στη χώρα μας (συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων και της ιλύος).Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας απαιτούνται τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι, επίβλεψη χειρισμών από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και μόνιμη απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης.Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου να είναι υπεύθυνος για:την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας.την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόμενους.τον τακτικό έλεγχο και την συντήρηση του η/μ εξοπλισμού.την τήρηση αρχείου με εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια λειτουργίας της μονάδας και προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων και του αποδέκτη.την εξασφάλιση εξοπλισμού προστασίας έναντι συγκεκριμένων κινδύνων.Η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης να γίνεται όπως προβλέπεται από το ΠΔ 274/25-9-1997 (ΦΕΚ 195/Α/2.10.1997).Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου με σκοπό την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να διαβιβάζει στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (Δ/νση Υδάτων), και τη ΔΙΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής τον τελευταίο μήνα κάθε χρόνου τις κάτωθι πληροφορίες:εξυπηρετούμενος πληθυσμός (κάτοικοι)παροχή λυμάτων που δέχεται η μονάδα (m3/d)ρυπαντικά φορτία εισόδου (mg/l) όπως BOD5,COD, Αιωρούμενα Στερεά SS, ολικό άζωτο και ολικός φωσφόροςρυπαντικά φορτία εξόδου (mg/l) όπως BOD5, COD, Αιωρούμενα Στερεά SS, ολικό άζωτο, Αμμωνιακό άζωτο, ολικός φωσφόρος, και διαλυμένο οξυγόνοσυγκεντρώσεις μετάλλων στην αφυδατωμένη λάσπησυνδυασμός της ποιότητας εκροής των λυμάτων με την ποιότητα του αποδέκτη και συγκεκριμένα ενδεχόμενη αλλαγή στην ποσότητα και ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων κατά τον τελευταίο χρόνο καθώς και τυχόν μεταβολή της αφομοιωτικής και διασκορπιστικής ικανότητας του αποδέκτη.Πέρα των ανωτέρω που αποτελούν τις ελάχιστες απατήσεις αναφοράς, θα καταγράφονται και θα αποστέλλονται στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (Δ/νση Υδάτων) και τη ΔΙΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όσα πρόσθετα στοιχεία καθορίζονται από αυτή μέσω σχετικών εγκυκλίων.Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων να εφαρμόζονται κατάλληλες διεθνείς εργαστηριακές πρακτικές, με στόχο τη μείωση στο ελάχιστο της αποικοδομήσεως των δειγμάτων μεταξύ συλλογής και αναλύσεως. Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β), σχετικά με τη συχνότητα και το σημείο συλλογής των δειγμάτων, καθώς και τον αριθμό αυτών, κ.λ.π..Όλες οι εργαστηριακές μετρήσεις των επεξεργασμένων λυμάτων να υποβάλλονται για ενημέρωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας και Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, μία φορά το έτος.Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί άμεσα την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέκτη των λυμάτων. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας, ο φορέας λειτουργίας του έργου να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία αυτή τα επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση τους.Τα μέτρα αυτά και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους να εγκρίνονται με Απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας, εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσής τους υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η τήρηση των μέτρων και του χρονοδιαγράμματος είναι ευθύνη του φορέα του έργου, που συντάσσει και σχετική έκθεση μετά την ολοκλήρωση των μέτρων. Οι σχετικές εκθέσεις κρατούνται στο αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν, μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας της. Το αρχείο αυτό να είναι στη διάθεση των συναρμόδιων Υπηρεσιών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της οικείας Περιφέρειας, καθώς και των Δ/νσεων των συναρμόδιων Υπηρεσιών.

ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙΘα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας από τον κύριο του έργου και της δραστηριότητας.Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής έστω και προσωρινά: μπαζών, εργαλείων, εξοπλισμού, δομικών υλικών, πρώτων υλών, απορριμμάτων, προσωρινών εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, γραφείων, διαμόρφωσης δρόμων, έστω και απλής διέλευσης οχημάτων κλπ ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση του έργου χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη σχετική άδεια από το αρμόδιο δασαρχείο.Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω από τις εγκαταστάσεις.Τα κτίρια διοίκησης και ελέγχου να είναι εφοδιασμένα με τις κατάλληλες οικοδομικές άδειες.Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση της προκύπτουσας λάσπης σε σωρούς ανεξέλεγκτα σε ανοικτούς χώρους της εγκατάστασηςΝα εξασφαλισθεί επαρκής αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών κατασκευών του έργου.Να κατασκευασθεί κατάλληλο δίκτυο αγωγών συλλογής ομβρίων υδάτων στους χώρους της εγκατάστασης του θέματοςΝα αποφεύγεται οποιαδήποτε μη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση επιφανειών.Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαμενής καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων μέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυμονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα και εκδήλωσης πυρκαγιάς.Τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα να συλλέγονται και να απομακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή/και μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04).Τα αστικά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων για περισυλλογή από τα απορριμματοφόρα του οικείου δήμου.Να ληφθεί μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως εξοπλισμός των Η/Μ εγκαταστάσεων με συστήματα αύξησης του βαθμού απόδοσης και μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης, γενική χρήση λαμπτήρων υψηλής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας ζωής, κλπ

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΗ Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΑΡΧΕΙΟ ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
Φ. 196 /13Ο ΑΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣΤοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ

Η ΑΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΔρ. Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος

Pin It