Σάββας Αθανασίου: Προσφυγές

Με προσφυγές απαντάει ο Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης στο Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων, κ. Σάββας Ν. Αθανασίου.

Πρόκειται για μια υπόθεση που μάλλον λίγοι θα γνωρίζουν, για κάποιο περίπτερο/φάντασμα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο κ. Σάββας Αθανασίου, αλλά και από όσα γνωρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής:

ΠΡΟΣΦΥΓΗ Του δημοτικού συμβούλου του Δήμου Τροιζηνίας Σάββας Ν. Αθανασίου ΕΝΩΠΙΟΝ της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης 247/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τροιζηνίας.

Στις 12 Φεβρουαρίου 2014 παρέλαβα από το Ταχυδρομείο Μεθάνων συστημένη επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής το έγγραφο 6564/5486/5.2.2014 με το οποίο με πληροφορούσε ότι «δεν κατέστη δυνατή η εκ μέρους μας εξέταση της - της προσφυγής μου 63910/52082/28.11.2013 - και έκδοση σχετικής απόφασης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των 2 μηνών από την υποβολή της». Επανέρχομαι στο θέμα της νομιμότητας και ζητώ την ακύρωση της σχετικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων όλες τις σχετικές αποφάσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση περιπτέρου στον Γαλατά ως μη νόμιμες δεδομένου ότι βασίστηκαν σε παραπληροφόρηση και σε μη πραγματικά γεγονότα.

Ειδικότερα:

1.Κατά την 14η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τροιζηνίας, που πραγματοποιήθηκε στον Γαλατά στις 15 Νοεμβρίου του 2013, ο δήμαρχος του Δήμου Τροιζηνίας κ. Ι. Σαμπάνης, εισηγήθηκε, εκτός της ημερήσιας διάταξης, ως τρίτο κατά σειρά, ως εξαιρετικά κατεπείγον, το θέμα “της αναγκαιότητας προμήθειας περιπτέρου και έγκριση αποφάσεων Δημάρχου και Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου”. Ο δήμαρχος κ. Ι. Σαμπάνης ανέφερε ότι καταστράφηκε ένα περίπτερο κατά την μεταφορά του, την ώρα των έργων της ανάπλασης της παραλίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε προ ημερησίας διάταξης και ομόφωνα εγκρίθηκε η αναγκαιότητα προμήθειας του περιπτέρου. Αριθμός απόφασης 247/2013. 2.Με ημερομηνία 11/11/2013, αριθμός απόφασης 454/2013, αριθμός πρωτοκόλλου 9361/Ορθή επανάληψη/Αναρτητέα απόφαση στη Διαύγεια, δημοσιεύεται απόφαση με θέμα: “Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια νέου περιπτέρου ( λόγω καταστροφής του παλαιού από μεταφορά αυτού σε άλλη θέση) και στην 10η παράγραφο αναφέρεται επί λέξει: “Το γεγονός ότι μετά την καταστροφή του παλαιού περιπτέρου υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη προμήθειας νέου, εξαιτίας της αναμφισβήτητης οικονομικής ζημίας του παραχωρησιούχου στη δεδομένου μάλιστα οικονομική συγκυρία. Σημειώνεται ότι η καταστροφή του παλαιού περιπτέρου ( κατασκευασθέντος την δεκαετία του 1950) συνέβη ξαφνικά κατά την επιχείρηση μεταφοράς του, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση Παραλίας Γαλατά”, μολονότι είχε ληφθεί μέριμνα για την χωρίς φθορές μεταφοράς του”. 3.Στις 12 Νοεμβρίου 2013, αριθμός πρωτοκόλλου 9419, αναρτήθηκε στη Διαύγεια η περίληψη διακήρυξης πρόχειρου Διαγωνισμού: Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια νέου περιπτέρου ( λόγω καταστροφής του παλαιού από μεταφορά αυτού σε άλλη θέση) για τις ανάγκες του Δήμου Τροιζηνίας. Ο προυπολογισμός του έργου είναι 12.3000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών οριζόταν η Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαλατά. 4.Στη Διαύγεια, αναρτήθηκε η απόφαση 146/2013 της Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας από την συνεδρίαση της 22ας Νοεμβρίου 2013 με την οποία φαίνεται ότι τρία μέλη της( Ιωάννης Σαμπάνης, Νίκος – Στράτος Δαρσινός και Ευάγγελος Καράμπαμπας) ψηφίζουν προκειμένου να γίνει προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια περιπτέρου( λόγω καταστροφής του παλαιού αυτού σε άλλη θέση) λόγω επιτακτικής και άμεσης ανάγκης. Στην απόφαση αυτή, μειοψήφισε ο Σάββας Ν. Αθανασίου, χωρίς να αναφέρεται, στην απόφαση, για ποιο λόγο καταψήφισε την πρόταση του δημάρχου. 5.Στη Διαύγεια επίσης αναρτήθηκε η σύμβαση προμήθειας με τίτλο: “προμήθεια νέου περιπτέρου( λόγω καταστροφής του παλαιού από μεταφορά αυτού σε άλλη θέση) για τις ανάγκες του Δήμου Τροιζηνίας. Αριθμός πρωτοκόλλου 9800/25/11/2013. 6.Στη Διαύγεια αναρτήθηκε η απόφαση του Δημάρχου κ. Ι. Σαμπάνη 479/2013, αριθμός πρωτοκόλλου 9799, με ημερομηνία υπογραφής 25 Νοεμβρίου 2013, με την οποία αποφασίζει την απευθείας ανάθεση, λόγω άγονου διαγωνισμού, προμήθειας περιπτέρου (λόγω καταστροφής του παλαιού από μεταφορά αυτού σε άλλη θέση) για τις ανάγκες του Δήμου Τροιζηνίας. 7.Αναζητώντας ποιο περίπτερο καταστράφηκε κάτοικοι του Γαλατά με διαβεβαίωναν ότι δεν καταστράφηκε κανένα περίπτερο και όλα ήταν στη θέση τους και ότι δεν επιχειρήθηκε ποτέ μεταφορά οποιοδήποτε περιπτέρου, ούτε από τον εργολάβο του έργου ανάπλασης της παραλιακής, ούτε και από άλλο εργολάβο ή συνεργείο του Δήμου Τροιζηνίας. 8.Για το λόγο αυτό ζήτησα να μου υποδειχθεί ποιο περίπτερο καταστράφηκε και πρόκειται να αντικατασταθεί. 9.Σε ποια ημερομηνία έγινε η μεταφορά του περιπτέρου; 10.Από ποιο συνεργείο του Δήμου ή εργολαβία και την αντίστοιχη απόφαση και σε ποια ημερομηνία αναρτήθηκε στη Διαύγεια. 11. Σε ποια θέση βρισκόταν και σε ποιον ανήκει, δεδομένου ότι δεν αναφέρεται ο ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής και η θέση του περιπτέρου που καταστράφηκε. 12.Πότε αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση 247/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου την οποία επικαλούνται οι αποφάσεις του Δημάρχου;

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 238 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: «1. Μέχριτην έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας τωνπράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα τηςοικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ....».Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: «Ο Ελεγκτής Νομιμότηταςμπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνωντων δήμων και των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών για λόγους νομιμότητας, μέσα σεπροθεσμία δύο μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί»

Ζητάμε, αφού λάβετε υπόψη όλα τα παραπάνω να κάνετε δεκτή την προσφυγή μας, ακυρώνοντας την συγκεκριμένη απόφαση.

Σχετικά: 1.Αριθμός Απόφασης 454/2013. 2.Περίληψη Διακήρυξης, αριθμός πρωτοκόλλου 9419/12/11/2013. 3.Απόφαση δημάρχου 479/2013. 4.Σύμβαση προμήθειας, αριθμός πρωτοκόλλου 9800/25/11/2013. 5.Πίνακας, στον οποίο εμφαίνονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Τροιζηνίας κατά την 14 συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2013. 6.Απόσπασμα 23/2013 της Οικονομικής Επιτροπής,απόφαση 146/2013.

Σάββας Ν. Αθανασίου Δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Τροιζηνίας, επικεφαλής της Μειοψηφίας. Επικεφαλής του Δικτύου Πολιτών “ΑλλάΖΟΥΜΕ τα Μέθανα και την Τροιζηνία”.

Μέθανα, 180 30. 25 Φεβρουαρίου 2014 Τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας: 6944929994.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Του δημοτικού συμβούλου του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων Σάββα Ν. Αθανασίου

ΕΝΩΠΙΟΝ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Με το έγγραφο 3985/3358/4.2.2014 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με πληροφορείτε ότι η προσφυγή μου της 22/1/2014 απορρίπτεται λόγω εκπροθέσμου.

Ωστόσο, επανέρχομαι για την ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης του δημάρχου Τροιζηνίας – Μεθάνων αριθμό πρωτοκόλλου 2922/16.4.13 ΚΑΙ 10207/12.12.13 με θέμα «απ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Τροιζηνίας για χρονικό διάστημα 2 μηνών», λόγω του ότι

1. δημοσιεύθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2014 στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ «ορθή επανάληψη της απόφασης», διορθώνοντας τις ημερομηνίες εκτέλεσης της από 1.1. 2014 μέχρι 28.2.2014 σε από 16 Φεβρουαρίου 2014 μέχρι 1 Μαρτίου 2014. Επισυνάπτω τις αποφάσεις για τα σκουπίδια στις οποίες αναφέρονται όλες οι μεταβολές και οι αποφάσεις, χωρίς να υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει ίδια μέσα για την αποκομιδή των σκουπιδιών.

1. Κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας (Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013) έθεσα το θέμα του διαγωνισμού σκουπιδιών. Ειδικότερα στην ανακοίνωση που έκανα την ίδια ημέρα έλεγα: “6.Ζήτησα να πληροφορηθώ αν θα γίνει νέος διαγωνισμός για την αποκομιδή των σκουπιδιών του Δήμου Τροιζηνίας, που τελειώνει στο τέλος του έτους. Ειπώθηκε ότι έχει ζητηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να κάνει μελέτη για τον νέο διαγωνισμό”. 2. Στις 5 Δεκεμβρίου 2014 έλαβα πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 11.00 π.μ. που περιελάμβανε τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη. 3. Την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δεν πραγματοποιήθηκε, επειδή δεν υπήρχε απαρτία. Παρόντες ήμασταν οι κ.κ. Σάββας Ν. Αθανασίου, Νίκος – Στράτος Δαρσινός και Ευάγγελος Καράμπαμπας, καθώς και η υπάλληλος του Δήμου Αρχοντία Παυλή. Για την επανάληψη της αναβληθείσας συνεδρίασης δεν πήρα καμία πρόσκληση, ούτε και ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Νικόλαος Μπόγρης. 4. Στην σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 12/12/2013 προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την διάθεση πίστωσης 24.000 ευρώ για την “απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργων αποκομιδής απορριμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Τροιζηνίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών”, στη συνεδρίαση της 12 Δεκεμβρίου 2014, η οποία, κατά την οποία δεν εκλήθημεν να παραστούμε με νόμιμη πρόσκληση. 5. Ανατρέχοντας την αρχική πρόσκληση- για την συνεδρίαση που αναβλήθηκε - διαπιστώσαμε ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. 6. Εξάλλου από τα ίδιο έγγραφο προκύπτει ότι η επιστολή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες εστάλη από τον Δήμο Τροιζηνίας στις 2 Δεκεμβρίου 2014. Έτσι αποδεικνύεται ότι ψευδώς ανέφεραν στις 22 Νοεμβρίου 2014, ύστερα από την εισήγηση μου, ότι είχαν αποστείλει έγγραφο προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες που ζητούσαν την σύνταξη μελέτης για την αποκομιδή των σκουπιδιών για το έτος 2014. 7. Η Σύμβαση του εργολάβου και Δήμου είχε υπογραφεί για το διάστημα 16/4/13 έως 31/12/13.Αρ. Πρωτ. 2922 16/4/13. Είναι η σύμβαση από το αποτέλεσμα του διαγωνισμού όπου ο εργολάβος πήρε το έργο με έκπτωση 4%. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να καλύψει εκτός των άλλων και τα τέλη κυκλοφορίας. Αρα πρέπει να τα έχει πληρώσει μέχρι τις 31/12/13. 8. Υπάρχει ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής τελών κυκλοφορίας για φορτηγά με ημερομηνία 2/12 αξίας 1200euro. Για ποια φορτηγά μιλάμε; 9. Η ανάθεση που έγινε με ημερομηνία 12/12/13 Αρ. Πρωτ. 10207 αναφέρει ότι η έναρξη των εργασιών ξεκινά από την ημερομηνία αυτή δηλ 12/12. Αφού η προηγούμενη λήγει στις 31/12 αυτό σημαίνει ότι ο εργολάβος πληρώνεται δύο φορές. Επίσης το κόστος της ανάθεσης αυτής θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2013. Πώς μπορεί να γίνει αυτό αφού οι εργασίες θα γίνουν μέσα στο 2014; Επίσης το ποσό που ζητά ο εργολάβος είναι 10000+ΦΠΑ που σημαίνει έκπτωση 28% του ποσού της μελέτης που είναι 14000+ΦΠΑ. 10. Η ανάθεση που έγινε 15/3/2013 Αρ. Πρωτ. 2177&2110 προβλέπει κόστος 13090+ΦΠΑ που είναι έκπτωση 6% και όχι 15% όπως γράφει το κείμενο. Απλά δίνει επιπλέον έκπτωση 15% επί του 4%. 11. Οι υπάλληλοι έχουν υπογράψει νέα σύμβαση για τους δύο επόμενους μήνες; Service ΚΤΕΟ και τέλη έχουν πληρωθεί από τον εργολάβο ή από τον Δήμο; 12. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργολάβου για τους δύο αυτούς μήνες; Αυτές που ίσχυαν και στον διαγωνισμό; 13. Ποιες από τις υποχρεώσεις του εργολάβου που ορίζονταν από τον διαγωνισμό πραγματοποιήθηκαν; Π.χ Καθαρισμός κάδων μια φορά τον μήνα, καθαρισμός μια φορά την εβδομάδα, καθαρισμός των παραλιών κάθε μέρα τους θερινούς μήνες, μεταφορά των ογκωδών αντικειμένων στον ΧΥΤΑ. 14. Ερευνήθηκε και διαπιστώθηκε ο αριθμός των απασχολουμένων σε όλη τη διάρκεια της προηγούμενης σύμβασης και αν είχαν επικολληθεί τα απαιτούμενα ένσημα; 15. Πόσα χιλιόμετρα διανύθηκαν με τα απορριμματοφόρα του Δήμου; 16. Πόσες μεταφορές έγιναν προς το ΧΥΔΑ και στην Ανακύκλωση; 17. Για ποιο λόγο απασχολούνται σε μικτά συνεργεία οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι του Δήμου με τα συνεργεία του εργολάβου – ιδιώτη; 18. Σε ποιον χώρο εναπόθεταν όλο αυτό το διάστημα τα ιδιωτικά συνεργεία τα ογκώδη αντικείμενα. 19. Έχουμε καταγγείλλει ότι τα τοποθετούσαν και τα τοποθετούν στο χώρο της ΑΓΕΤ, έμπροσθεν από την εκκλησία της Παναγίας στο Στενό, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί ένας απέραντος σκουπιδότοπος. Ζητώ την ακύρωση της ανάθεσης επειδή δεν τηρήθηκε η νόμιμος διαδικασία λήψης της απόφασης και δεν ελέγχθηκε η προηγούμενη συμπεριφορά του εργολάβου που πηγάζει από την ισχύουσα νομοθεσία και την σύμβαση που υπέγραψαν οι δύο πλευρές.

Μέθανα Σάββας Ν. Αθανασίου

25 Φεβρουαρίου 2014

Pin It