Σαν Τζώρτζη: Η αρπαγή τής νήσου

Το ακατοίκητο νησί Σαν Τζιώρτζι απόκτησε ανεμογεννήτριες. Αυτός είναι και ο λόγος που τράβηξε το ενδιαφέρον των της απέναντι μεριάς, της Λαυρεωτικής, κι' έτσι ο Δήμος Λαυρεωτικής μεθόδευσε την προσάρτησή του στον Δήμο. Με λίγα λόγια, από τώρα και στο εξής ο κάτοχος της νήσου θα εισπράττει ενοίκια για τις ανεμογεννήτριες. Στη μέση και η ΕΛ.ΣΤΑΤ που, στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο οχήματος προς επίτευξη των στόχων τού εγχειρήματος αυτού. Ας παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις τού εν λόγω θέματος.

ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Τάκης Χατζηπέρος γραφο προς τον πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.κ. Αθανάσιο Θανόπουλο απέστειλε στο οποίο τονίζει την αντίθεσή του στην παράνομη απόφαση της προηγούμενης διοίκησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ που, παρανόμως το έτος 2011, προέβη στη διοικητική μετακίνηση της νήσου «Άγιος Γεώργιος» ή «Βέλβινα» ή «Σαν Τζώρτζι» από τον Δήμο Ύδρας στον Δήμο Λαυρεωτικής. Επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης δηλώνει την απόφασή του να στηρίξει τον Δήμο Ύδρας στο δίκαιο αίτημά του για αποκατάσταση αυτής της αδικίας. Ακολουθεί το έγγραφο της Αντιπεριφέρειας προς τον πρόεδρο ΕΛ.ΣΤΑΤ: Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, Προσφάτως, ο Δήμος Ύδρας έθεσε υπόψη μας το σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε ανεξήγητα, αιφνίδια και χωρίς κανένα νομικό έρεισμα το έτος 2011 αναφορικά με την διοικητική μετακίνηση της νήσου «Άγιος Γεώργιος» ή «Βέλβινα» ή «Σαν Τζώρτζι» από το Δήμο Ύδρας στο Δήμο Λαυρεωτικής. Προς επίρρωση των ισχυρισμών του Δήμου Ύδρας, σας αναφέρουμε ότι από την έρευνα των νομικών της Περιφέρειας Αττικής, προέκυψαν τα εξής στοιχεία: (α) Με το ΒΔ του 1833 συνεστήθη η Επαρχίας Ύδρας ανήκουσα στο Νομό Αργολίδας – Κορινθίας. Με το ΒΔ του 1834 (ΦΕΚ 19/Α/1834), ορίστηκε με ακρίβεια, κατά το δυνατό μέτρο της εποχής, το γεωγραφικό σύνορο του Νομού Αργολιδοκορινθίας, το οποίο περιλαμβάνει ρητά την ακατοίκητη νήσο «Άγιος Γεώργιος» ως ανήκουσα στο Δήμο Ύδρας, όπως με σαφήνεια αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα στο εν λόγω ΒΔ. Το ΒΔ του 1834 συνέχισε να ισχύει απαρέγκλιτα, καθώς έκτοτε δεν προέκυψε από κανένα ΒΔ ή νόμο η αλλαγή των γεωγραφικών ορίων των Δήμων, που είχαν προκύψει από το ΒΔ 1834. Όσον αφορά στο Δήμο Λαυρεωτικής, από το ΒΔ του 1834 ουδέποτε προέκυψε ότι υφίστατο η οποιαδήποτε διοικητική, οικονομική, ιδιοκτησιακή ή άλλη σύνδεση της Νήσου Άγιος Γεώργιος με το Δήμο Λαυρεωτικής. Ειδικότερα, (α) στους οικισμούς που αποτελούν το Δήμο Λαυρίου – όπως αυτοί καθορίστηκαν με το ΒΔ του 1835- δεν αναφέρεται η συγκεκριμένη νήσος, (β) στο ΒΔ του 1833 η αναφορά στο Δήμο Λαυρεωτικής δεν περιελάμβανε την επίμαχη νήσο και (γ) στο ΒΔ του 1840 αναφέρεται ρητά ότι διατηρούνται τα γεωγραφικά όρια του Δήμου Λαυρίου (που δεν περιλαμβάνουν το συγκεκριμένο νησί). Με τη διοικητική διαίρεση του ν.2539/1997 (γνωστό και ως «Σχέδιο Καποδίστριας») και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 αυτού με τίτλο «Σύσταση Δήμων» και στην παράγραφο 5.1. αναφέρεται ότι ο Δήμος Ύδρας, ο οποίος ανήκει στη Νομαρχία Πειραιά του Νομού Αττικής δεν έχει υποστεί καμία μεταβολή – όπως και ο Δήμος Λαυρεωτικής στην παράγραφο 5.2. Με το ν.3852/2010 (γνωστό και ως «Σχέδιο Καλλικράτης») και ειδικότερα στο άρθρο 1 παράγραφος 5.2. ορίζεται για άλλη μία φορά ότι στο Δήμο Ύδρας της Νομαρχίας Πειραιά του Νομού Αττικής δεν επέρχεται καμία μεταβολή, ενώ στην παράγραφο 5.3 ορίζεται ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής αποτελείται από τους Δήμους Λαυρεωτικής, Κερατέας και την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, χωρίς καμία αναφορά σε νησίδες της θαλάσσιας περιοχής πέριξ του Δήμου Λαυρεωτικής και ειδικότερα, στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου. (β) Από τις διενεργηθείσες απογραφές του Ελληνικού Κράτους προκύπτουν τα εξής: -Από τα στοιχεία της έκθεσης «Ελληνικής Χωρογραφίας, Γεωγραφίας, Ιστορίας, Στατιστικής πληθυσμού και αποστάσεων συνταχθείσα και εκδοθείσα εγκρίσει της ΑΒ ‘Υ του Διαδόχου Γενικού Διοικητού του Στρατού του Υπουργείου Στρατιωτικών, αναγνωρισθείσα δε παρά του Υπουργείου των Εσωτερικών Υπό Ιωάννου Εμμ.Νουχάκη, Λοχαγού του Πεζικού» (εκδότης Σπυρίδων Κουσουλίνος, Έκδοση Τρίτη, Εν Αθήναις 1901), προέκυψε ότι γύρω από τη νήσο Ύδρα και κυρίως στο ΝΔ άκρο της βρίσκονται πολλές έρημες νησίδες, οι οποίες και αναφέρονται ενδεικτικά. Αντίστοιχα, για το Δήμο Λαυρίου/Λαυρεωτικής, ουδεμία αναφορά γίνεται σε νησίδες στη θαλάσσια περιοχή πέριξ αυτής. -Στην απογραφή του έτους 2001 και στην αναφορά με τίτλο «Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών της 18ης Μαρτίου 2001, Τόμος Ι, Πειραιάς 2009) αναφέρεται ρητά η νήσος Άγιος Γεώργιος στα στοιχεία απογραφής του Δήμου Ύδρας. (γ) Επιπλέον στοιχεία: -Στην ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρίας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΕ για τη χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014 η οποία και είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της, αναφέρεται η επίμαχη νησίδα στα διοικητικά όρια του Δήμου Ύδρας. -Οι τίτλοι κτήσης της ιδιωτικής νησίδας Άγιος Γεώργιος με αριθμό 53505/1937 και 53507/1937 του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνστ.Ρούσσου έχουν μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ύδρας στον τόμο 36 με αριθμούς 402 και 203 αντίστοιχα. -Στο υπ’αρ.43503/2005 συμβόλαιο μισθώσεως μεταξύ της εταιρίας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ με την ιδιοκτήτρια της νησίδας Άγιος Γεώργιος Άννα θυγ.Γκίκα Νίκα χήρα Ευαγγέλου – Αγγέλου Κοτρώνη γίνεται ρητή αναφορά της διοικητικής υπαγωγής της νησίδας στο Δήμο Ύδρας, ενώ το συμβόλαιο μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Ύδρας. -Το υπ’αρ.Π01.00/Φεβρουάριος 2010 Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:500 του τοπογράφου μηχανικού Ευάγγελου Σπίθα, στο οποίο φαίνεται η διάταξη του έργου στη νήσο Άγιος Γεώργιος Νομού Αττικής, εγκρίθηκε το έτος 2011 από την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά. -Στις υπ’αρ.71/2012 και 70/2012 αποφάσεις της ΡΑΕ γίνεται ρητή αναφορά στη νησίδα Άγιος Γεώργιος «….της Δημοτικής Ενότητας Ύδρας του Δήμου Ύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής». Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι η ιδιωτική έρημη νήσος «Άγιος Γεώργιος» από το έτος 1834 ανήκει με τρόπο ρητό και αδιαμφισβήτητο στα διοικητικά όρια του Δήμου Ύδρας. Ουδεμία σχέση είχε ποτέ με το Δήμο Λαυρίου/Λαυρεωτικής από το έτος 1835 που ιδρύθηκε ο Δήμος Λαυρίου και έκτοτε. Ουδέποτε είχε αναφερθεί στα διοικητικά όρια του εν λόγω δήμου στις κατά καιρούς διοικητικές διαιρέσεις της χώρας από το 1833 και εντεύθεν, ούτε είχε αναφερθεί ποτέ η εν λόγω νησίδα στην περιγραφή των οικισμών που ανήκαν κατά καιρούς στον συγκεκριμένο δήμο. Ας σημειωθεί ότι ο Δήμος Λαυρίου/Λαυρεωτικής ουδέποτε είχε στα διοικητικά του όρια νησιά, ενώ ο Δήμος Ύδρας έχει πλήθος έρημων νησιών στα διοικητικά του όρια, όπως αναφέρεται και στην προαναφερθείσα έκθεση του Ιωάννου Εμμ.Νουχάκη, Λοχαγού του Πεζικού, που αναφέρεται στην απογραφή του 1901. Ουδέποτε υπήρξε και ουδέποτε έχει καταγραφεί από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους οποιαδήποτε γεωγραφική, συγκοινωνιακή, πληθυσμιακή, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και δημογραφική σύνδεση της νήσου Άγιος Γεώργιος με την περιοχή της Λαυρεωτικής. Αντιθέτως, η εν λόγω νήσος Άγιος Γεώργιος συνδέεται με κάθε δυνατό τρόπο με το νησί της Ύδρας, από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους και πιο πριν. Για πρώτη φορά με τρόπο αυθαίρετο εμφανίζεται η επίμαχη νήσος στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαυρεωτικής το έτος 2011, όπως αυτά επικυρώθηκαν με τα ΦΕΚ 698/Β/2014, ΦΕΚ 699/Β/2014 και τις εξίσου δημοσιευθείσες σε ΦΕΚ (ΦΕΚ 3465/Β/2012, ΦΕΚ 630/Β/2013) σχετικές αποφάσεις της ΕΣΤΑΤ για τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης απογραφής. Η εν λόγω αυθαίρετη μετακίνηση της νήσου Άγιος Γεώργιος από τα διοικητικά όρια του Δήμου Ύδρας στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαυρεωτικής, με τον οποίο ουδεμία ιστορική ή άλλη σύνδεση είχε ποτέ, έλαβε χώρα κατά παράβαση του αρ.14 του ΠΔ 323/1989, του αρ.16 του ΠΔ 410/1995, των αρ.10, 11 και 13 ν.3463/2006, του αρ.3 του ΠΔ 168/2008, των αρ.1 και 83 του ν.3852/2010, του αρ.14 του ν.1143/1980 και το αρ.10 του ν.3832/2010. Είναι δε, προφανές ότι η εν λόγω αυθαίρετη και παράνομη ενέργεια της ΕΛΣΤΑΤ επί θητείας του προκατόχου σας είχε έννομες –αλλά και οικονομικές- συνέπειες εις βάρος του Δήμου Ύδρας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατόπιν αυτής εκδόθηκαν οι υπ’αρ.πρωτ.ΡΑΕ Ι-171966/30.5.2013 και Ι-172269/7.6.2013 επιστολές της εταιρίας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΕ για την τροποποίηση της άδειας λόγω αλλαγής διοικητικής υπαγωγής της νησίδας, στην οποία εγκαθίσταται ο αιολικός σταθμός, από τα Δήμο Ύδρας στο Δήμο Λαυρεωτικής. Είναι δε, χαρακτηριστικό ότι το φύλλο απογραφής της νήσου Άγιος Γεώργιος του έτους 2011, το οποίο σύμφωνα με το νόμο κυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου στον οποίο ανήκει κάθε οικισμός, κυρώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ύδρας (αρ.απόφασης 32/2011 με θέμα «περί έγκρισης φύλλων αυτοτελών οικισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για απογραφή 2011»). Από τα ανωτέρω είναι σαφές και απολύτως ξεκάθαρο ότι η ΕΛΣΤΑΤ ενήργησε στο πλαίσιο της απογραφής του 2011 κατά παράβαση του νόμου, όλως αυθαιρέτως, έωλα και χωρίς κανένα νομικό έρεισμα και μετατόπισε διοικητικά τη νήσο Άγιος Γεώργιος από το Δήμο Ύδρας, όπου ιστορικά, διοικητικά, γεωγραφικά, κοινωνικά, οικονομικά ανήκει στο Δήμο Λαυρεωτικής, με τον οποίο ουδεμία σύνδεση είχε ποτέ, για λόγους άγνωστους μέχρι και σήμερα. Κατόπιν των ανωτέρω σας δηλώνουμε ότι συντασσόμαστε απολύτως με τα αιτήματα του Δήμου Ύδρας όπως αυτά σας εκφράστηκαν με τις υπ’αρ.2402/2.7.2015, υπ’αρ.4031/6.11.2015 και υπ’αρ.230/22.1.2016 επιστολές του Δήμου Ύδρας, οι οποίες σας απευθύνθηκαν για το συγκεκριμένο ζήτημα και βασιζόμαστε στην ευθυκρισία σας και την δεδομένη προσήλωσή σας στη νομιμότητα για την διόρθωση της συγκεκριμένης άδικης και παράνομης ενέργειας της προηγούμενης διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ, που ζημιώνει τους κατοίκους του ιστορικού Δήμου Ύδρας, ο οποίος ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Ως εκ τούτου ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ να προβείτε άμεσα σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ορθή επανάληψη - διόρθωση των αποφάσεων σας, που αναφέρουν λανθασμένα και παράνομα ότι η νήσος Άγιος Γεώργιος ανήκει διοικητικά στο Δήμο Λαυρεωτικής και να ενημερωθούν όλες οι αρμόδιες αρχές για την ορθή αυτή επανάληψη – διόρθωσή σας, προς αποφυγή των νομίμων συνεπειών, που η αρχική παράνομη απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ του έτους 2011 δύναται να επιφέρει κατά παντός υπευθύνου. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΗΣΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΣ

Pin It